SAHABE-İ KİRAM

Abbas Bin Ubade (r.a.)
Abdullah Bin Amr (r.a.)
Abdullah Bin Huzafe (r.a.)
Abdullah Bin Atik (r.a.)
Abdullah Bin Selam (r.a.)
Abdullah Bin Ümm-i Mektum (r.a.)
Hz. Ömer (r.a.)
Adi Bin Hatim Tai (r.a.)
Ubade Bin Samit (r.a.)
Hz. Ali Bin Ebi Talib (r.a.)
Suheyb-i Rumi (r.a.)
Âsım Bin Sabit (r.a.)
Abdullah Bin Süheyl (r.a.)
Es´ad Bin Zürare (r.a.)
Dıhye-i Kelbi (r.a.)
Ca´fer-i Tayyar (r.a.)
Zübeyr Bin Avvam (r.a.) Cennetle Müjdelenenlerden
Abdurrahman Bin Avf (r.a.) Cennetle Müjdelenenlerden
Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.) Cennetle Müjdelenenlerden
Ebu Sa´id-i Hudri (r.a.)
Cüveyriyye Binti Haris (r.a.)
Hubeyd Bin Adiy (r.a.)
Ebu Hüreyre (r.a.) En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
Hz. Hüseyin´in Doğuşu
Kerbela Faciası 1.Bölüm
Kerbela Faciası 2.Bölüm
Kerbela Faciası 3.Bölüm
Kerbela Faciası 4.Bölüm
Hz. Hüseyin´in Şehadetinin Ardından
Hz.Hüseyin´in İntikamını Almak İsteyen Kişi
Muhtar´ın, Muhammed b. Hanefiyye´yi Hilafet Teklifi
Said İbnu Amir el-Cumahî (r.a.)
Tufeyl İbnu Amr ed-Devsî (r.a.)
Abdullah İbnu Huzafe (r.a)
Umeyr İbnu Vehb (r.a)
Berâ İbnu Mâlik (r.a)
Ümmü Seleme (r.a.)
Sümâme İbnu Üsâl (r.a)
Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.)
Amr İbnu´l Cemûh (r.a.)
Abdullah îbnu Cahş (r.a.)
Ebû Ubeyde İbnu´l-Cerrah (r.a.)
Abdullah İbn Mes´ûd (r.a.)
Selmân-ı Farisi (r.a.)
İkrime İbn-i Ebî Cehl (r.a.)
Zeydu´l-Hayr (r.a.)
Adiyy bin Hatem (r.a.)
Ebu Zerr El-Gıfari (r.a.)
Abdullah İbn Ummi Mektum (r.a.)
Meczee İbn-i Sevr Es-Sedusi (r.a.)
Useyd İbnu´l-Huzayr (r.a.)
Abdullah İbn-i Abbas (r.a.)
Numan İbn-i Mukarrin El-Muzeni (r.a)
Suheyb er-Rûmi (r.a.)
Ebûd-Derdâ (r.a.)
Zeyd İbn Harise (r.a.)
Üsâme İbn-i Zeyd (r.a.)
Sâîd İbn-i Zeyd (r.a.)
Umeyr İbn-i Sa´d el-Ensarî (r.a.)
Abdurrahman İbn Avf (r.a.)
Cafer İbn Ebi Talib (r.a.)
Ebû Sufyan İbnu´l-Harîs (r.a.)
Sa´d İbn-i Ebî Vakkas (r.a.)
Huzeyfe İbnu´l-Yeman (r.a.)
Ukbe îbn-i Amir el-Cuheni (r.a.)
Habib İbn-i Zeyd El-Ensari (r.a.)
Ebu Talha El-Ensari Zeyd İbn Sehl (r.a.)
Ramle Bint Ebi Sufyan (r.a.)
Vahşî İbn-i Harb (r.a.)
Hakim İbn-i Hazam (r.a.)
Abbad İbn-i Bişr (r.a.)
Zeyd İbn-i Sabit (r.a.)
Rabiâ İbn-i Ka´b (r.a.)
Ebu´I-As İbnu´r-Rabî (r.a.)
Asım İbn Sabit (r.a.)
Safiyye Bint Abdilmuttalib (r.anha)
Utbe İbn Gazevan (r.a.)
Nuaym İbn-i Mes´ûd (r.a.)
Er-Rabî´ İbn-î Ziyad El-Harisi (r.a.)
Abdullah İbn-i Selâm (r.a.)
Suraka ibn-i Malik (r.a.)
Feyruz Ed-Deylemî (r.a.)
Sabit ibn-i Kays el-Ensarî (r.a.)
Esma bint-i Ebî Bekir es-Sıddîk (r.a.)
Talha İbn-i Ubeydillah et-Teymî (r.a.)
Ebû Hurayra Ed-Devsi (r.a.)
Seleme İbn-i Kays el-Eşca´i (r.a.)
Muâz İbn-i Cebel (r.a.)
Mus´âb İbn-i Umeyr (r.a.)
Bilâl İbn-i Rebâh (r.a.)
Abdullah İbn-i Ömer (r.a.)
El-Mikdâd İbn-i Amr (r.a.)
Hamza ibn-i Abdllmuttallb (r.a.)
Ammar İbn-i Yasir (r.a.)
Ubâde İbnu´s-Sâmit (r.a.)
Osman İbn-i Maz´ûn (r.a.)
Abdullah İbn-i Ravaha (r.a.)
Ha­lid ibnu´l-Velîd (r.a.)
Kays İbn Sa´d İbn Ubâde (r.a.)
Zeyd İbnu´l-Hattab (r.a.)
Ez-Zübeyr İbnu´l-Avvam (r.a.)
Hubeyb İbn Adiyy (r.a.)
Halid İbn Said (r.a.)
El-Abbas İbn Abdilmuttalib (r.a.)
Ebû Cabir Abdullah İbn Amr İbn Haram (r.a.)
Übeyy İbn Ka´b (r.a.)
Sa´d İbn Muâz (r.a.)
Sa´d İbn Ubâde (r.a.)
Abdurrahman İbn Ebî Bekir (r.a.)
Seleme İbnu´l-Ekva (r.a.)
Abdullah İbnu´z-Zübeyr (r.a.)
Süheyl İbn Amr (r.a.)
Ebû Musa El-Eş´ârî (r.a.)
Amr İbnu´l-As (r.a.)
Ebû Huzeyfe´nin Mevlâsı Salim (r.a.)


İnsanların En Güzel Ahlaklısıydı
Enes b. Malik (r.a.) şöyle dedi:Allah Resulü (a.s.), insanların en güzel ahlâklısı idi. Bazen kendisi evimizde iken namaz vakti gelirdi de hemen altında bulunan serginin (düzeltilmesini) emreder, yaygı süpürülür, sonra üzerine su serpilir, daha sonra da Allah Resulü (a.s.), imam olur biz arkasında saf tutardık. O da bize namaz kıldırırdı. Enes´lerin bu yaygısı hurma yapraklarından idi.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 1054

Keşke Sana Gelselerdi
Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah´ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah´tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah´ı tevbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı. (4/64)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.