SAHABE-İ KİRAM

Abbas Bin Ubade (r.a.)
Abdullah Bin Amr (r.a.)
Abdullah Bin Huzafe (r.a.)
Abdullah Bin Atik (r.a.)
Abdullah Bin Selam (r.a.)
Abdullah Bin Ümm-i Mektum (r.a.)
Hz. Ömer (r.a.)
Adi Bin Hatim Tai (r.a.)
Ubade Bin Samit (r.a.)
Hz. Ali Bin Ebi Talib (r.a.)
Suheyb-i Rumi (r.a.)
Âsım Bin Sabit (r.a.)
Abdullah Bin Süheyl (r.a.)
Es´ad Bin Zürare (r.a.)
Dıhye-i Kelbi (r.a.)
Ca´fer-i Tayyar (r.a.)
Zübeyr Bin Avvam (r.a.) Cennetle Müjdelenenlerden
Abdurrahman Bin Avf (r.a.) Cennetle Müjdelenenlerden
Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.) Cennetle Müjdelenenlerden
Ebu Sa´id-i Hudri (r.a.)
Cüveyriyye Binti Haris (r.a.)
Hubeyd Bin Adiy (r.a.)
Ebu Hüreyre (r.a.) En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
Hz. Hüseyin´in Doğuşu
Kerbela Faciası 1.Bölüm
Kerbela Faciası 2.Bölüm
Kerbela Faciası 3.Bölüm
Kerbela Faciası 4.Bölüm
Hz. Hüseyin´in Şehadetinin Ardından
Hz.Hüseyin´in İntikamını Almak İsteyen Kişi
Muhtar´ın, Muhammed b. Hanefiyye´yi Hilafet Teklifi
Said İbnu Amir el-Cumahî (r.a.)
Tufeyl İbnu Amr ed-Devsî (r.a.)
Abdullah İbnu Huzafe (r.a)
Umeyr İbnu Vehb (r.a)
Berâ İbnu Mâlik (r.a)
Ümmü Seleme (r.a.)
Sümâme İbnu Üsâl (r.a)
Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.)
Amr İbnu´l Cemûh (r.a.)
Abdullah îbnu Cahş (r.a.)
Ebû Ubeyde İbnu´l-Cerrah (r.a.)
Abdullah İbn Mes´ûd (r.a.)
Selmân-ı Farisi (r.a.)
İkrime İbn-i Ebî Cehl (r.a.)
Zeydu´l-Hayr (r.a.)
Adiyy bin Hatem (r.a.)
Ebu Zerr El-Gıfari (r.a.)
Abdullah İbn Ummi Mektum (r.a.)
Meczee İbn-i Sevr Es-Sedusi (r.a.)
Useyd İbnu´l-Huzayr (r.a.)
Abdullah İbn-i Abbas (r.a.)
Numan İbn-i Mukarrin El-Muzeni (r.a)
Suheyb er-Rûmi (r.a.)
Ebûd-Derdâ (r.a.)
Zeyd İbn Harise (r.a.)
Üsâme İbn-i Zeyd (r.a.)
Sâîd İbn-i Zeyd (r.a.)
Umeyr İbn-i Sa´d el-Ensarî (r.a.)
Abdurrahman İbn Avf (r.a.)
Cafer İbn Ebi Talib (r.a.)
Ebû Sufyan İbnu´l-Harîs (r.a.)
Sa´d İbn-i Ebî Vakkas (r.a.)
Huzeyfe İbnu´l-Yeman (r.a.)
Ukbe îbn-i Amir el-Cuheni (r.a.)
Habib İbn-i Zeyd El-Ensari (r.a.)
Ebu Talha El-Ensari Zeyd İbn Sehl (r.a.)
Ramle Bint Ebi Sufyan (r.a.)
Vahşî İbn-i Harb (r.a.)
Hakim İbn-i Hazam (r.a.)
Abbad İbn-i Bişr (r.a.)
Zeyd İbn-i Sabit (r.a.)
Rabiâ İbn-i Ka´b (r.a.)
Ebu´I-As İbnu´r-Rabî (r.a.)
Asım İbn Sabit (r.a.)
Safiyye Bint Abdilmuttalib (r.anha)
Utbe İbn Gazevan (r.a.)
Nuaym İbn-i Mes´ûd (r.a.)
Er-Rabî´ İbn-î Ziyad El-Harisi (r.a.)
Abdullah İbn-i Selâm (r.a.)
Suraka ibn-i Malik (r.a.)
Feyruz Ed-Deylemî (r.a.)
Sabit ibn-i Kays el-Ensarî (r.a.)
Esma bint-i Ebî Bekir es-Sıddîk (r.a.)
Talha İbn-i Ubeydillah et-Teymî (r.a.)
Ebû Hurayra Ed-Devsi (r.a.)
Seleme İbn-i Kays el-Eşca´i (r.a.)
Muâz İbn-i Cebel (r.a.)
Mus´âb İbn-i Umeyr (r.a.)
Bilâl İbn-i Rebâh (r.a.)
Abdullah İbn-i Ömer (r.a.)
El-Mikdâd İbn-i Amr (r.a.)
Hamza ibn-i Abdllmuttallb (r.a.)
Ammar İbn-i Yasir (r.a.)
Ubâde İbnu´s-Sâmit (r.a.)
Osman İbn-i Maz´ûn (r.a.)
Abdullah İbn-i Ravaha (r.a.)
Ha­lid ibnu´l-Velîd (r.a.)
Kays İbn Sa´d İbn Ubâde (r.a.)
Zeyd İbnu´l-Hattab (r.a.)
Ez-Zübeyr İbnu´l-Avvam (r.a.)
Hubeyb İbn Adiyy (r.a.)
Halid İbn Said (r.a.)
El-Abbas İbn Abdilmuttalib (r.a.)
Ebû Cabir Abdullah İbn Amr İbn Haram (r.a.)
Übeyy İbn Ka´b (r.a.)
Sa´d İbn Muâz (r.a.)
Sa´d İbn Ubâde (r.a.)
Abdurrahman İbn Ebî Bekir (r.a.)
Seleme İbnu´l-Ekva (r.a.)
Abdullah İbnu´z-Zübeyr (r.a.)
Süheyl İbn Amr (r.a.)
Ebû Musa El-Eş´ârî (r.a.)
Amr İbnu´l-As (r.a.)
Ebû Huzeyfe´nin Mevlâsı Salim (r.a.)


Alnımızı Koyacak Yer Bulamazdık
İbn Ömer (r.a.) şöyle anlattı:Hz. Peygamber (a.s.), Kur´an okurdu. Bazen içinde secde ayeti bulunan bir sureyi okurdu da hemen secde ederdi. Biz de ona uyarak secde ederdik. O kadar (kalabalık ve sıkışık bir halde secde ederdik) ki, bazılarımız alnını koymak için yer bulamazdı.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 900

Dağ Parçalanırdı
Şayet biz bu Kuran´ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz. (59/21)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.