Yazıcı Sürümü
Hz.Ali´den Kutsi Bir Dua : Celcelutiye
Celcelutiye 1

Sırların hazinesi olan "Bismillah" ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.

Ardından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldrıcısı Hz. Muhammed´e (a.s.m.) salat getiririm.

ilahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi´ ve Kadir isimlerini sefaatcı kılıp niyazla Senden istiyorum!

Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştir.


Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi´ ve Basit isimlerini sefaatci yaparak ve iimitle Sana yalvarıyorum.

Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah´ım! Sabit ve Cebbar isimlerinin hakki, uyumaz sıfatın ve atesleri söndüren Halim ismin hürmeti icin!


Ey cabuk imdada kosan Rabbim! Allah, Ehad isimlerinin ve dualara suratle cevap veren Bedi´ isminin hürmetine Sana yalvarıyorum.Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin srrın yerleşip ışık saçsın!O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın!Kalbime rahmet sağnakları dökülsün de onu Kerim olan Mevlamizin hikmet incileriyle dile getirsin!Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevlâmızın heybeti bizi kaplasin!Sen her türlü noksandan munezzehsin, ey yaratma ve her an yoktan coklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allah´im!Bir araya getirilmiş hece harflerinin (Kur´an´daki bazı surelerin başında bulunan mukattaat harflerinin) hakkı için beni maksadima ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.Yüce İsm-i A´zamın ve Kur´an´ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerlestirilen harflerin sırrı hürmetine,

Nurlardan üzerime ısık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hakim´inle kalbimin cansızlığını ihya eyle!Ne olur ism-i Cebbar´ınle, bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden cektirKadri Yüce, Selam, Aziz ve Celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru!Celcelutiye 2Bunu Celal, Rauf, Münezzeh, Kuddüs ve kendisiyle karanlıkların dagildigi Rahim isimlerinin nuruyla lutfet!Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi suratle yerine getir.Ma´bud, Hu, Samed ve şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştir!Ey celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırlarıyla bana bir ikram lutfeyle!Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kur´an-ı Hakim´in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.Ey celâl sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! "Kün=ol" fiilinin "Kâfi hürmetine beni koru!Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selâmet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım. Sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.

Rahmet olan yağmurun sağnak hâli gibi üzerime nzık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız Sensin!Ey Celâl Sahibi! Basîr ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle!Alîm ve Ganî isimlerinle beraber

Sabûr isminin de kal´asma sığınarak, yanlışlıktan korunurum.Baştan başa bütün mahlûkâtın gönüllerini bana lütufla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbu-liyet elbisesini giydir.

* : Üstad Bediüzzaman bu beyti, şu mânâya gelecek şekilde okurmuş ve o şekilde kaydetmiştir:Bütün âlemlerin kalblerini Risâle-i Nâr´a ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle!)Ya İlâhî! Selâm ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver!Üzerimize af örtüsünü ger ve kalblerimize şifa ver. Kalbleri manevî hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız Sensin!Allah´ım! Hû ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım!Ey Gerçek Ma´bûd, yâ Hû ve yâ Hayre´l-Hâhkîn! Ve ey bizim için nzıklar cömertliğinden coşup gelen!Her yönden gelen düşmanı Senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.Ey Celâl Sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikâyetini arz ettiği Zât´ın (Hz. Muhammed´in) şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız bırak!Yâ İlâhî! Benim ümidim ve seyyidim yalnız Sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzeniniKesin yeminlerin (Yeminle başladığın Kur´ân sûre ve âyetleri) ve muhtevaları hürmetine, bütün zararlıların tuzaklarını benden defet!Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi!Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nûr! isminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir!
Celcelutiye 3Nurun kandili gizli, fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.izzet, azamet, celâl ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zât-ı Rahîm´in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.Ma´bûd-u bilhak (el-İlâh) Hû, Samed, Zü´1-Batş (Düşmanlarını kıskıvrak yakalayan), Cebbar (Hükmüne karşı konulmaz) ve Halım olan Zâtın yardımıyla (o nûr) düşmanlarının ateşini bastıracak.Gerçek ma´bûd, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemîl, Vedûd ve Mucîb olan Zâtın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.Ey Rab ve Rahman olan Allah´ım! Hiç şüphesiz Sen hak ma´-bûdsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peş peşe kopmaktadır.Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetle hücum etmek ancak Senin yardımmladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.

Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara Sûreleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol!Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) Sûresi ile, bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf (Şûra) Sûresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.Kâf, Nûn ve Hâ Mîm Sûreleri hürmetine bu himayeyi gerçek-leştir... Duhân Sûresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.Elif Lâm ile başlayan sûreler, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En´âm Sûresi ve nurlu kılınmış Nûr Sûresi hürmetine...Elif Lâm Râ ile başlayan (Yûnus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sûreleri sırrı ve îsm-i A´zam´ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.Elif Lâm Mîm Râ (Ra´d) Süresiyle yüce olan ruhanîler ve melekler meclisine yükseldim.Amme, Abese, Nâziat, Tank, Ve´s-Semâi Zâti´l-BUrûci ve Zilzâl sûreleri hürmetine...Tebâreke, Nûn, Seele Sâilün, Tehmîz (Hümeze), İze´ş-Şemsü Küvvirat Sûreleri hakkı için...Zâriyât, Necm ve Kamer Sûreleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın,Hizb hizb, âyet âyet, okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur´ân Sûreleri hakkı için.Ey Mevlâm! Kendilerine kitab indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.Âyetü´l-Kübrâ hürmetine beni kurtar, emanet ve emniyet ver.Esmâi Hüsna hakkı için beni dağınıklıktan koru.O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlîdir. Asâ-yı Musa ismiyle karanlıklar dağılır.Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevâzû sahibi birinin tevessülü gibi olsun.Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, mânâları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük Kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.Celcelutiye 4

Ey Allah´ım! Gerçekten bütün âyetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.İşte onlar, nûr harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini [bende> topla, mânâlarım gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.Ümmü´l-Kitâp olan Fatiha Sûresi ve arkasından gelen sûreler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kıl.Ey Mevlâm! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (İsm-i A´zam) Sana yalvarıyorum.İlâhî! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerimi Sana havale ediyorum.Ya Rabbi! Hz. Muhammed´i (a.s.m.) ve burada toplanan güzel isimlerini şefaatçi ederek Senden niyaz ediyorum!Yâ İlâhî! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan dolayı tevbe etmeyi şu miskin kuluna lûtfeyle ve hatasından geç!Beni hayır, ihlas ve takvaya muvaffak kıl ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine yerleştir!Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda da bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.Yâ İlâhî! Ne olur, Mahşerde amel sayfamı lûtfunla ak eyle! Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.Beni, keskin olan Sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru!İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla!Ey kadri yüce İsmi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selâmete erdin.Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşî ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!Ne bir yılandan korkarsın, ne bir akrep görürsün. Ne de bir arslan gürleyerek sana gelir.Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed´in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah´ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa´ya salât eyleO seçilmiş Muhammed´e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!Bizzat Hz. Allah´ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.Âl-i Hâşim´den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer´den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar´dan da (Allah´ın Arslanı Hz. Ali´den) razı ol!Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!Bu, Hz. Muhammed´in (a.s.m.) amcasıoğlu Hz. Ali´nin sözleridir. Onda mahlûkât için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

Diğer Derlemeleri Okumak İçin Tıklayınız.

Oruç (Şafii Mezhebine Göre )
Modern Dünyaya İtiraz yada Rahmetin Elçisi Olmak
Kabir Hayatı ve Kabirdekiler
İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.)
Kıbleden Başka Yere Dönerek Dua Etmek
İslam Alimleri ve Evrim
Hadis-i Şerifleri Kabul Etmemek
Haznevi Mürşidleri ve Tasavvuf
Şeytanın Düşmanlığı
Fıkhus Sünne Üzerine Ebubekir Sifil
İmam Zahid Kevseri 2 İhsan Şenocak
Sehiv Secdesi (Hanefi Mezhebinde)
İnsanın Dünyada Bulunması - İmam Gazali
Ramazan ve Dua
Arifin Mesajı Mahmut Erol Kılıç
Ya Rasulullah (sav)
Tevbe
İlham İle Öğrenmek ve Hakkın Keşfedilmesinde Sûfîlerin Yolu İle Ehl-i İstidlâl´in Yolu Arasındaki Fark-Gazali
İhlas Hakkında
İlim Öğretmenin Fazileti
Esrarus Savm- İmam Gazali
İnsanın Dünyada Bulunmasının Sebebi İmam Gazali
Tasavvufun İslamiliği ve Sünniliği
Oryantalistlerin Tasavvufa Bakışı
Çağdaş Tefsir Tarihinde Kayıp Halka Dücane Cündioğlu
Mahalle Kahvesi Mehmet Akif Ersoy
Tasavvuf İslâm Dini"nin Arkeolojisidir
Vitir Ve Gece Namazı´nın Fazileti Hakkında
Hayat İçin Mihenk Taşları
Ruhbanlık ve Tasavvuf
Tahiyyat ve Miraç
Hizmet Bilinci
Zikirden Gafil Olanlar ve Şeytanlar
Ey İman Edenler Allah´ı (c.c.) Çokça Zikredin
Müminlerin Allah´ı (c.c.) Zikretme Vakti Gelmedi mi?
Her Anlarında Allah´ı (c.c.) Zikredenler
Asrı Saadette Zikir Halkaları
Peygamber Efendimize (s.a.v.) Tabi Olmak
Hz. Peygamber’in Özellikleri Hakkındaki Ehl-i Beyt Hadisleri
Rasulullah Efendimizin (s.a.v.) Faziletleri
Takva,Vesile,Cihad ve Tasavvuf
Modern Batı Düşüncesinde Ve Gerçek Manada Din
1.Dünya Savaşı Sırasında Said Halim Paşa Hükümeti M. Hanefi BOSTAN
Günümüzde Dini Meselelerdeki Kafa Karışıklığının Ana Sebepleri
Hz.Mevlana Hazretlerinin Dilinden Dua ve Namaz
1. Dünya Savaşını Yeniden Düşünmek
Sadıklarla Beraber Olmak-Tevbe Suresi 119.Ayet
Meallerin Dünyası
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları-IV
Müslümanların Kanlı Düşmanları Tapınak Şövalyeleri (Semih Yakut)
Sömürgeciliğin Çirkin Yüzü: Afyon Savaşları
Mehmet Akif Ersoy
Ankebut Suresinden Mevize Süleymaniye Kürsüsünde Mehmet Akif Ersoy
Ahmed es-Senûsî (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları III (Recm Meselesi)
Mülkün Sahibi Kimdir?
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları II
Abdullah bin Mübârek (rahmetullahi teâlâ aleyh
Ahmed Hulûsi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Abdülkâdir Cezâyirî (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Peygamberimiz Aleyhisselamın Mescidinin Yapılışı
Ramazan Bayramı Namazını Kıldıktan Sonra Ayağa Kalkıp Kıbleye Yönelerek Okuduğu Dua
Ramazanla Vedalaşırken İmam Zeynelabidin (k.s.)
Kadir Gecesi ve Kadir Suresi
Cimriliğin Kötülüğü Ve Zararları M.Kandehlevi
Allah Yolunda Mal Harcamanın Faziletleri- M.Kandehlevi
Hz.Mevlana´nın Duası
Kudüs Nasıl Fethedildi?
Ehl-i Beyt İmamlarının Müşterek Duası-Münacat-ı Şabaniye
Şükür Risalesi
Ramazan-ı Şerife Dair
Prayer - Imam Ghazzali
Uhuvvet Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
İçtihad Kapısı Açık Mıdır?
Haçlı Seferlerinin Nedeni - A.Sarıyaşar
Mevlana ve Postmodern Sufizm Üzerine
Kaza Namazı Hakkındaki Tereddütlere Dair Açıklama
Ali B. Hüseyin (ra)in Zühdü İle İlgili Haberler
Mesnevi´nin İlk 18 Beytinin Şerhi
Fotoğraf ve İslami Hükmü
Kötü Söz-Lanet
İmam Buhari ve Zayıf Hadis
Ehli Sünnet,Günümüze Ne Söyler?
Ölüye Kur´an Okumak
Osmanlı Devleti´nde Millet Sistemi
Karaman Hoca ve Taha Akyol
Kur´an´daki Sünnet
Gaybı Kim Bilir ?
İçtihad Görüş Değildir. Murat Türker
Hz.Ali´den Kutsi Bir Dua : Celcelutiye
Zekâtta Temlik ve Sebîlullah Meselesi
Allah Rasulünün(s.a.v.) Ebeveyninin Dini Durumu İhsan Şenocak
Mürtedin Öldürülmesi Meselesi
İslami İlimlerde Yenilik Talepleri
Korunmuşluk Açısından Sünnet
Operasyonel Meal Yazıcılığı ya da Meal Üzerinden Din Tasavvuru İnşası
Hayrettin Karaman Hocanın Bir Fetvası Üzerine bir Değerlendirme Ahmet Turan
Ehl-i Sünnetin Ayırt Edici Vasfı Ebubekir Sifil
Hıfz Etmek Muhafaza Etmektir
Filistinliler Topraklarını Satmadılar
deneme
Gazze Ah Gazze
Ehl-i Sünnet Üzerine Söyleşi
Ehl-i Bidat ve Tekfir Meselesine Dair
Muhammed Avvâme İle İmam Zahid El-Kevserî Üzerine Söyleşi
Kadın,Cami ve Özgürlük Halit İstanbullu
Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar
Yakın Dönem Tefsir Telakkileri-İhsan ŞENOCAK
Ehl-i Beytin Gözü İle Mübarek Ramazan-ı Şerif
İslam Alimlerinin Mehdilik Hakkındaki Görüşleri
O Zihniyet-EbuBekir Sifil
İslâm ve Teknoloji
Seyid Hüseyin Nasr İle Mevlana Üzerine Söyleşi
Din Eğitimi ve Aile
Şarkiyatçı Bakış Açısının Din Araştırmaları Çerçevesinde Türk ve Müslüman İlim Adamlarındaki Yansıma Biçimleri
İmam Gazali ve İhya
Zâhid el-Kevserî´nin Tenkitçiliği
Kolaylaştırılmış Din Algısı
Murteza Bedir Şarkiyatçı Bakış Açısının Yansımaları
Taha Abdurrahman İle Bir Söyleşi
Anlama Risalesi Recep YILDIZ
Şefaat ve Tevessül
Bir Kitap Bir Değini
Fıkhus Sünne Üzerine
Kur´an´daki Sünnet
Modernistlerin Usul-i Fıkıh Eleştirilerine Cevap Talha Hakan Alp
Ebubekir Sifil´in Niyet Konusu Semineri
Mantık İlminin Tarihçesi ve İslâm Âlemine İntikâli-Talha Hakan Alp
Mektûbât Muarribi Muhammed Murad Remzi (Abdulkadir Yılmaz-Orhan Ençakar)
İslam Modernistleri ve Dinlerin Birliği Meselesi
Ehl-i Sünnet İnancı ve Tarihsellik
İbn-i İshak ve Siyeri
Saptırılan Gerçekler
İslam Modernizmi: Yeni Bir İslam Tanımı
Bir Tecdit Girişiminin Anatomisi
´İslam Düşüncesinde Sünnet´ Üzerine
Reenkarnasyon Tartışması
Kandiller ve Üçaylar Hakkında
Kuran´da Nesh Meselesi
Tasavvuf İslamı - Fıkıh İslamı
Modern İslam Düşüncesinin Fikri ve Toplumsal Tahribatı
İslam Modernistleri ve Dinlerin Birliği Meselesi
Muhammed Abduh´un Bazı İtikadi Görüşleri
Din Eğitimi ve Aile
Yarım Hoca Dinden Eder
Bediüzzaman'ı Anlayabilmek İçin Gazali'yi Anlamak-Bünyamin Duran
Mecelle ve Ali Haydar Efendi Ahmet Açıkgöz
Tahrifin Sidre-i Müntehası:Nasr Hamid Ebu Zeyd
Kur´anı Kerim ve Marjinal Guruplar İhsan ŞENOCAK
Modernite, Teknoloji ve Dünyevileşme
Suriyeli Âlim Muhammed Vehbe Zuhayli Hoca İle Söyleşi
Allamenin Buyurduğu Gibi Telfik Haramdır Halit İstanbullu
Zamanı ve Zemini Yanlış Bir Gündem Taklid Meselesi
İndirilen İslam´ın Muhkem Kaleleri: Mezhepler İhsan Şenocak
Doğu ve Batı Muhasebesi Bedirhan Ediboğlu
Sahabe Müdafaası Recep Yıldız
Tek Başına Bir Hadis Mecmuası Ebu Hureyre(2) İhsan Şenocak
Tek Başına Bir Hadis Mecmuası Ebu Hureyre(1) İhsan Şenocak
Yusuf El-Kardavi´nin Fıkıh Anlayışı Üzerine Mülahazalar
Temayül Yazarının Yahudileşme Temayülü Alim Yücer
Dinlerarası Diyalog ya da Ehl-i Kitabın Encamı - Ali Nar
İncil-i Şerif ve Havarilerin Öyküsü Murat Hafızoğlu
H.Kırbaşoğlu´nun Hz.İsa´yı Gökten İndiren Hadisler Makalesinin Tenkidi İhsan Şenocak
Batı´nın Akıl Ocağında Buharlaşan Hakikat:Nüzul-ü İsa(a.s.)
Halefsiz Şair Mehmet Akif Ersoy (Ahmet Taş)
Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Akif,Kur´an Meali ve Yenilikçiler Yahya Arslan
İlahi Hitabı Kalbe Yazan Kalem Takva Adem Tuncer
Bayraktar Bayraklı´nın Kur´an Tefsiri Üzerine Talha Hakan Alp
Modern Dönem Kur´an Telakkileri
Allah Rasulü´nün(a.s.) Kur´an Telakkisi Halit İstanbullu
Abdulfettah Ebu Gudde Hocaefendi Dr.Nureddin Boyacılar
Bir Mutasavvıf Olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife
İbn-i Kayyım el-Cezviyye´ye Reddiye Hüseyin Avni KANSIZOĞLU
İbn-i Teymiyye´nin İlim Adamı Kimliğinin Güvenilirliği Recep YILDIZ
İbn-i Teymiyye ve Cehennemim Ebediliği Meselesi
İbn-i Teymiye´nin İtikadi Görüşleri İhsan Şenocak
Selefilikten Hanbeliliğe Mustafa Özcan
Selefilik Neyin Devamı Halit İstanbullu
Kelam-ı Kadim´in Anlam Haritası İhsan Şenocak
Kur´an Ne Kadar Tercüme Edilebilir Faruk GÜRBÜZ
Muhammed Abduh Örneğinde Yeni Selefilik ve Tasavvuf M.Özcan
Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı Recep Yıldız
Bir Selefi İle Taklit ve Mezhepler Üzerine Söyleşi Recep YILDIZ
Dua İbadet Taat
Sahabe Kuşağının Dindeki Yeri
Bu Haber Bizden Neden Gizlendi
Kur´an-ı Mübin´i Protestanca Okumak İhsan Şenocak
İslam Mirası Yok Ediliyor Afrikalı Gazeteci Şefik Morton
Çağdaş Selefiliğin Kutlu Doğum İtirazlarını Çürüten Bir Eser
İslami İlimler,Medeniyet ve Modernizm
Hadis-i Şeriflerde Ramazanın Fazileti Dr.Durak Pusmaz Haseki Eğitim Merkezi
Ramazan Ayı Girdiğinde Okudukları Dua İmam Zeynel Abidin(k.s.)
11 Eylül Dünyasının Papası Ne Söyledi.. Kenan Çamurcu
Süleyman Ateş´in Cennete Gireceklerle İlgili Makalesinin Tenkidi
Ömrünü Yanlışa Adayan Adam Fazlurrahman
İmam Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Mevkii
İmam-ı Azam´ın Talebesi Yusuf B.Halit Es-Semti´ye Vasiyeti
İçi Yivli Toplar ve Ecdadımızın Sızlayan Kemikleri
Esmâ-i Hüsnâ Nedir?
Büyük İmam Ebu Hanife Hazretlerinin Menkıbelerinden
Allah´a Ismarladık Kudüs !
Müminlerin Arasındaki Kin ve Nifakı Gidermenin Çaresi
Kıyamete Yaklaştığımızı Gösteren Rivayetler
Tarihten Yansıyanlar
Nebilere Tabi Olanlara Selam Olsun.
Kaht-ı Rical ( Kaliteli Adam Yokluğu)
Namazın Derin Boyutu ve Mesnevi
Batıya karşı etkili güç: Tasavvuf
İbn Munkız Haçlılara Karşı Adlı Kitaptan İktibas Edilmiştir
Tarihten Alacağımız Dersler Var.Bunları Biliyor muydunuz?
Ehl-i Tasavvufun Gerçek Hali
İslam Medeniyeti-Batı Dünyası ve Mehmet Akif
Başımıza Gelenler


Annen Baban Sağ mıdır?
Abdullah b. Amr b. As (r.a.) şöyle dedi:Bir adam cihada gitmek hususunda izin istemek için Peygamber´e (a.s.) geldi. Peygamber: Anan baban sağ mıdırlar diye sordu. Evet, dedi. Peygamber: Şu halde sen (evvela) onlar için çalış buyurdu.Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4623

Gece Secde Edenler
Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (39/9)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.