Yazıcı Sürümü
Asrı Saadette Zikir Halkaları
Ebü Müslim el-Eğar (r.a.) diyor ki: "Ben şehadet ederim ki Ebü Hüreyre ve Ebü Said (r.anhüma) Rasulullah (s.a.v.)´in şöyle söylediğine şehadet ettiler: "Bir cemaat oturup Allah´ı zikrederse, mutlaka melekler etraflarını sarar, Allah´ın rahmeti onları bürür, üstlerine sekine iner ve Allah onları yanında bulunanlara (büyük meleklere) anar."

Müslim, Zikr 39, (2700); Tirmizi, Daavât 7, (3375).

"Cennet bahçelerini gördüğünüz zaman orada otlayınız." ´Cennet bahçeleri nedir?´ diye soruldu "Zikir halkalarıdır." buyurdu (Tirmizî, Deavât 83; Ahmed bin Hanbel, 3/150)

Peygamber Efendimizden (s.a.v.) nakledilen bu mübarek hadis-i şerifler müminler için çok güzel müjdeleri içinde barındırmakta ve Yüce Allah’ı (c.c.) zikir etmeye teşvik edici bir işlev görmektedir.

Bu hadislerde Efendimiz (s.a.v.) ashabına hitap etmekte ve onları bir cemaattan ve onların yaptığı amelden haberdar etmektedir.Burada bahsedilenler Allah’ı (c.c.) zikretmek için toplanan kişilerdir.Onlar dünya meşgalelerini bırakmış,bir araya gelmiş,bir halka oluşturmuş ve sadece Rablerini zikretmek amacı ile toplanmış bir toplulukturlar.Onların bulunduğu bu mekan cennet bahçesine benzetilmiştir.Melekler onların etrafını sarmış ve üstüne üstlük Allah’ın (c.c.) rahmeti de onları kuşatmıştır.Üzerlerine sekine inmektedir.Kapleri huzur bulmakta, içleri sükun ile dolmaktadır.Onlar kendi meclislerinde Allah’ı (c.c.) zikredip anmalarına mukabil,Yüce Allah’da (c.c.) meleklerin yüce meclisinde onları övgü ile anmaktadır.Bunun sebeplerinden birisi, Allah’ın (c.c.) meleklere inanmış müminlerin üstünlüğünü göstermek istemesi olabilir.Çünkü müminler nefis sahibi olmalarına rağmen bu zikri yapmaktadırlar. Bilindiği gibi melekler nefis sahibi değillerdir ve gece gündüz Rablerini zikretmekten usanmazlar.Fakat asıl zor ve üstün olan nefis sahibi olup da Allah’ı zikredebilmektir.

Hadisi Şeriflerden anlaşıldığına göre bu Allah’ı zikredenler topluluğu için iki şey söylenebilir.Bunlar ya sahabe içerisinde bu amel ile iştigal eden özel bir grupturlar ya da daha sonraki zamanlarda gelecek ve bu amel ile iştigal edecek müminlerden sahabelere haber verilmekte onların amelleri övülmektedir.Bu hadislerin hem asr-ı saadette zikir halkalarında toplanan sahabeleri ve hem de sonraki nesillerde gelecek olan zakirleri kapsamış olması da mümkündür ki en doğru gözüken yorumda bu sonuncusu olsa gerektir.Zikir halkaları ve onların ehli asr-ı saadetten bu zamana gelen ve Rasulullah’ın (s.a.v.) dili ile övülen ve amelleri tasdik edilen bir cemaattir.Aşağıdaki hadis-i şerif bu manaya tasdik edici bir içeriktedir.

Hz. Ebü Hüreyre (r.a.) anlatıyor: "Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Allah´ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allahu Teala’yı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini "Aradığınıza gelin!" diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Allah, -onları en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar:
"Kullarım ne diyorlar?"
"Seni tesbih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar.
Sana tazim ediyorlar." derler. Rab Teala sormaya devam eder:
"Onlar beni gördüler mi?"
"Hayır!" derler.
"Ya görselerdi ne yaparlardı?"
"Eğer seni görselerdi ibâdette çok daha ileri giderler; çok daha fazla tazim, çok daha fazla tesbihde bulunurlardı" derler. Allah tekrar sorar:
"Onlar ne istiyorlar?"
"Senden, derler, cennet istiyorlar."
"Cenneti gördüler mi?" der.
"Hayır ey Rabbimiz!" derler.
"Ya görselerdi ne yaparlardı?" der.
"Eğer görselerdi, derler, cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterirlerdi." Allah Teâla sormaya devam eder:
"Neden istiaze ediyorlar?"
"Cehennemden istiâze ediyorlar." derler.
"Onu gördüler mi ?" der.
"Hayır Rabbimiz, görmediler!" derler.
"Ya görselerdi ne yaparlardı?" der.
"Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar, daha şiddetli korkarlardı" derler. Bunun üzerini Rab Teâla şunu söyler:
"Sizi şahid kılıyorum, onları affettim!"
Rasulullah (s.a.v.) sözüne devamla şunu anlattı:"Onlardan bir melek der ki: "Bunların arasında falanca günahkar kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka bir maksatla uğramıştı, oturuverdi." Allah Teala:"Onu da affettim, onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar" buyurur."
( Buhâri, Daavât 66, Müslim, Zikr 25, (2689); Tirmizi, Daavât 140, )

Görüldüğü gibi görevleri Allah’ı (c.c.) zikreden cemaatleri araştırıp bulmak olan bir takım melekler vardır.Bunlar böyle toplulukları bulduklarında birbirlerine haber vermekte ve o cemaatin üzerini kanatları ile örtmekte ve dünya semasına kadar tüm aralığı kendileri kaplamaktadırlar.Meleklerin bu cemaata ve onların yaptıkları amele bu derece önem vermeleri çok dikkat çekici bir hadisedir.Hadisin devamı ve Yüce Allah’ın yaptığı açıklamalar Allah’ı(c.c.) zikredenlerin ve zikir meclislerinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bizlere göstermektedir.

Allah(c.c.) bu hadisi şerifte de kendisini zikreden kullarını meleklere övmekte ve insanoğlunun üstünlüğünü onlara açıklamaktadır.Bilindiği gibi melekler Hz.Adem’in (a.s.) yaratılışındaki hikmeti anlayamamış ve şaşkın bir vaziyette Yüce Allah’a (c.c.) bu olayın hikmetini sormuşlardı.İşte böylesi cemaatler ile Allah (c.c.) inanmış müminlerin sahip oldukları üstün vasıfları onlara göstermektedir.

Bu cemaatın Allah (c.c.) katında makbuliyetine bir diğer delil de onlardan olmadığı halde,onların meclisine katılan günahkar birisinin onlar sayesinde affedilmesidir.Onlar öyle bir cemaattırlar ki onlarla oturanlar bedbaht olmazlar.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu yüceliği şu hadislerinde de açıklamışlardır.

“Allah’ı zikreden bir cemaatle sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmam, bana İsmâil’in oğullarından dört tanesini âzâd etmemden daha sevimli gelir. Allah’ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batışına kadar oturmam dört kişi âzâd etmemden daha sevimli gelir” (Ebû Dâvud, İlm 13, hadis no: 3667)

Başka bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuşlardır :

“Dünya mel’undur, içindekiler de mel’undur; ancak Allah Teâlâ’yı zikir ve zikrullah’a yardımcı olanlarla, âlimler ve ilim öğrenenler hâriç” (Tirmizî, Zühd 14, hadis no: 2323; İbn Mâce, Zühd 3, hadis no: 4112)

Tüm bu hadisi şeriflerde zikir,zikrullah,zikir halkaları,zikir için bir araya gelmek,cennet bahçesi gibi genel ifadeler kullanılmıştır.Zikrin içeriği ve nasıl olacağı açıklanmamıştır. Buradan anlaşılan bunun müminlere bırakılmış olduğudur.Belirleyici vasıf Allah’ı (c.c.) zikir amacı ile bir araya gelmektir.Bu Kuran-ı kerim’i hatmetmek,kimi ayet veya sureleri okumak için toplanmak,yada Allah’ın (c.c.) isimlerini zikretmek amacı ile bir araya gelmek şeklinde olabilir.Meleklerinde iştirak ettiği ve Allah’ın (c.c.) övdüğü bu topluluklarda bulunan kişiler kalplerini diriltmektedirler.Kişi manevi makamına, samimiyetine ve edebine göre bu halkadan farklı şekillerde istifade etmektedir.

Hz. Ebü Musâ (r.a.) anlatıyor: "Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "İçerisinde Allah zikredilen evlerin misali ile içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misâli, diri ile ölünün misali gibidir."

"Her şeyin bir cilâsı vardır; kalplerin cilâsı da Allah´ı zikretmektir.İnsanı Allah´ın azâbından en çok koruyacak şey, ancak zikrullahtır." ´Allah yolunda cihad da mı (zikirden hayırlı) değil?´ dediler.Rasulullah (s.a.v.) "Hayır, kesilinceye kadar vuruşsa dahi." dedi. (Buhârî, Deavât 5)Diğer Derlemeleri Okumak İçin Tıklayınız.

Oruç (Şafii Mezhebine Göre )
Modern Dünyaya İtiraz yada Rahmetin Elçisi Olmak
Kabir Hayatı ve Kabirdekiler
İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.)
Kıbleden Başka Yere Dönerek Dua Etmek
İslam Alimleri ve Evrim
Hadis-i Şerifleri Kabul Etmemek
Haznevi Mürşidleri ve Tasavvuf
Şeytanın Düşmanlığı
Fıkhus Sünne Üzerine Ebubekir Sifil
İmam Zahid Kevseri 2 İhsan Şenocak
Sehiv Secdesi (Hanefi Mezhebinde)
İnsanın Dünyada Bulunması - İmam Gazali
Ramazan ve Dua
Arifin Mesajı Mahmut Erol Kılıç
Ya Rasulullah (sav)
Tevbe
İlham İle Öğrenmek ve Hakkın Keşfedilmesinde Sûfîlerin Yolu İle Ehl-i İstidlâl´in Yolu Arasındaki Fark-Gazali
İhlas Hakkında
İlim Öğretmenin Fazileti
Esrarus Savm- İmam Gazali
İnsanın Dünyada Bulunmasının Sebebi İmam Gazali
Tasavvufun İslamiliği ve Sünniliği
Oryantalistlerin Tasavvufa Bakışı
Çağdaş Tefsir Tarihinde Kayıp Halka Dücane Cündioğlu
Mahalle Kahvesi Mehmet Akif Ersoy
Tasavvuf İslâm Dini"nin Arkeolojisidir
Vitir Ve Gece Namazı´nın Fazileti Hakkında
Hayat İçin Mihenk Taşları
Ruhbanlık ve Tasavvuf
Tahiyyat ve Miraç
Hizmet Bilinci
Zikirden Gafil Olanlar ve Şeytanlar
Ey İman Edenler Allah´ı (c.c.) Çokça Zikredin
Müminlerin Allah´ı (c.c.) Zikretme Vakti Gelmedi mi?
Her Anlarında Allah´ı (c.c.) Zikredenler
Asrı Saadette Zikir Halkaları
Peygamber Efendimize (s.a.v.) Tabi Olmak
Hz. Peygamber’in Özellikleri Hakkındaki Ehl-i Beyt Hadisleri
Rasulullah Efendimizin (s.a.v.) Faziletleri
Takva,Vesile,Cihad ve Tasavvuf
Modern Batı Düşüncesinde Ve Gerçek Manada Din
1.Dünya Savaşı Sırasında Said Halim Paşa Hükümeti M. Hanefi BOSTAN
Günümüzde Dini Meselelerdeki Kafa Karışıklığının Ana Sebepleri
Hz.Mevlana Hazretlerinin Dilinden Dua ve Namaz
1. Dünya Savaşını Yeniden Düşünmek
Sadıklarla Beraber Olmak-Tevbe Suresi 119.Ayet
Meallerin Dünyası
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları-IV
Müslümanların Kanlı Düşmanları Tapınak Şövalyeleri (Semih Yakut)
Sömürgeciliğin Çirkin Yüzü: Afyon Savaşları
Mehmet Akif Ersoy
Ankebut Suresinden Mevize Süleymaniye Kürsüsünde Mehmet Akif Ersoy
Ahmed es-Senûsî (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları III (Recm Meselesi)
Mülkün Sahibi Kimdir?
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları II
Abdullah bin Mübârek (rahmetullahi teâlâ aleyh
Ahmed Hulûsi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Abdülkâdir Cezâyirî (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Peygamberimiz Aleyhisselamın Mescidinin Yapılışı
Ramazan Bayramı Namazını Kıldıktan Sonra Ayağa Kalkıp Kıbleye Yönelerek Okuduğu Dua
Ramazanla Vedalaşırken İmam Zeynelabidin (k.s.)
Kadir Gecesi ve Kadir Suresi
Cimriliğin Kötülüğü Ve Zararları M.Kandehlevi
Allah Yolunda Mal Harcamanın Faziletleri- M.Kandehlevi
Hz.Mevlana´nın Duası
Kudüs Nasıl Fethedildi?
Ehl-i Beyt İmamlarının Müşterek Duası-Münacat-ı Şabaniye
Şükür Risalesi
Ramazan-ı Şerife Dair
Prayer - Imam Ghazzali
Uhuvvet Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
İçtihad Kapısı Açık Mıdır?
Haçlı Seferlerinin Nedeni - A.Sarıyaşar
Mevlana ve Postmodern Sufizm Üzerine
Kaza Namazı Hakkındaki Tereddütlere Dair Açıklama
Ali B. Hüseyin (ra)in Zühdü İle İlgili Haberler
Mesnevi´nin İlk 18 Beytinin Şerhi
Fotoğraf ve İslami Hükmü
Kötü Söz-Lanet
İmam Buhari ve Zayıf Hadis
Ehli Sünnet,Günümüze Ne Söyler?
Ölüye Kur´an Okumak
Osmanlı Devleti´nde Millet Sistemi
Karaman Hoca ve Taha Akyol
Kur´an´daki Sünnet
Gaybı Kim Bilir ?
İçtihad Görüş Değildir. Murat Türker
Hz.Ali´den Kutsi Bir Dua : Celcelutiye
Zekâtta Temlik ve Sebîlullah Meselesi
Allah Rasulünün(s.a.v.) Ebeveyninin Dini Durumu İhsan Şenocak
Mürtedin Öldürülmesi Meselesi
İslami İlimlerde Yenilik Talepleri
Korunmuşluk Açısından Sünnet
Operasyonel Meal Yazıcılığı ya da Meal Üzerinden Din Tasavvuru İnşası
Hayrettin Karaman Hocanın Bir Fetvası Üzerine bir Değerlendirme Ahmet Turan
Ehl-i Sünnetin Ayırt Edici Vasfı Ebubekir Sifil
Hıfz Etmek Muhafaza Etmektir
Filistinliler Topraklarını Satmadılar
deneme
Gazze Ah Gazze
Ehl-i Sünnet Üzerine Söyleşi
Ehl-i Bidat ve Tekfir Meselesine Dair
Muhammed Avvâme İle İmam Zahid El-Kevserî Üzerine Söyleşi
Kadın,Cami ve Özgürlük Halit İstanbullu
Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar
Yakın Dönem Tefsir Telakkileri-İhsan ŞENOCAK
Ehl-i Beytin Gözü İle Mübarek Ramazan-ı Şerif
İslam Alimlerinin Mehdilik Hakkındaki Görüşleri
O Zihniyet-EbuBekir Sifil
İslâm ve Teknoloji
Seyid Hüseyin Nasr İle Mevlana Üzerine Söyleşi
Din Eğitimi ve Aile
Şarkiyatçı Bakış Açısının Din Araştırmaları Çerçevesinde Türk ve Müslüman İlim Adamlarındaki Yansıma Biçimleri
İmam Gazali ve İhya
Zâhid el-Kevserî´nin Tenkitçiliği
Kolaylaştırılmış Din Algısı
Murteza Bedir Şarkiyatçı Bakış Açısının Yansımaları
Taha Abdurrahman İle Bir Söyleşi
Anlama Risalesi Recep YILDIZ
Şefaat ve Tevessül
Bir Kitap Bir Değini
Fıkhus Sünne Üzerine
Kur´an´daki Sünnet
Modernistlerin Usul-i Fıkıh Eleştirilerine Cevap Talha Hakan Alp
Ebubekir Sifil´in Niyet Konusu Semineri
Mantık İlminin Tarihçesi ve İslâm Âlemine İntikâli-Talha Hakan Alp
Mektûbât Muarribi Muhammed Murad Remzi (Abdulkadir Yılmaz-Orhan Ençakar)
İslam Modernistleri ve Dinlerin Birliği Meselesi
Ehl-i Sünnet İnancı ve Tarihsellik
İbn-i İshak ve Siyeri
Saptırılan Gerçekler
İslam Modernizmi: Yeni Bir İslam Tanımı
Bir Tecdit Girişiminin Anatomisi
´İslam Düşüncesinde Sünnet´ Üzerine
Reenkarnasyon Tartışması
Kandiller ve Üçaylar Hakkında
Kuran´da Nesh Meselesi
Tasavvuf İslamı - Fıkıh İslamı
Modern İslam Düşüncesinin Fikri ve Toplumsal Tahribatı
İslam Modernistleri ve Dinlerin Birliği Meselesi
Muhammed Abduh´un Bazı İtikadi Görüşleri
Din Eğitimi ve Aile
Yarım Hoca Dinden Eder
Bediüzzaman'ı Anlayabilmek İçin Gazali'yi Anlamak-Bünyamin Duran
Mecelle ve Ali Haydar Efendi Ahmet Açıkgöz
Tahrifin Sidre-i Müntehası:Nasr Hamid Ebu Zeyd
Kur´anı Kerim ve Marjinal Guruplar İhsan ŞENOCAK
Modernite, Teknoloji ve Dünyevileşme
Suriyeli Âlim Muhammed Vehbe Zuhayli Hoca İle Söyleşi
Allamenin Buyurduğu Gibi Telfik Haramdır Halit İstanbullu
Zamanı ve Zemini Yanlış Bir Gündem Taklid Meselesi
İndirilen İslam´ın Muhkem Kaleleri: Mezhepler İhsan Şenocak
Doğu ve Batı Muhasebesi Bedirhan Ediboğlu
Sahabe Müdafaası Recep Yıldız
Tek Başına Bir Hadis Mecmuası Ebu Hureyre(2) İhsan Şenocak
Tek Başına Bir Hadis Mecmuası Ebu Hureyre(1) İhsan Şenocak
Yusuf El-Kardavi´nin Fıkıh Anlayışı Üzerine Mülahazalar
Temayül Yazarının Yahudileşme Temayülü Alim Yücer
Dinlerarası Diyalog ya da Ehl-i Kitabın Encamı - Ali Nar
İncil-i Şerif ve Havarilerin Öyküsü Murat Hafızoğlu
H.Kırbaşoğlu´nun Hz.İsa´yı Gökten İndiren Hadisler Makalesinin Tenkidi İhsan Şenocak
Batı´nın Akıl Ocağında Buharlaşan Hakikat:Nüzul-ü İsa(a.s.)
Halefsiz Şair Mehmet Akif Ersoy (Ahmet Taş)
Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Akif,Kur´an Meali ve Yenilikçiler Yahya Arslan
İlahi Hitabı Kalbe Yazan Kalem Takva Adem Tuncer
Bayraktar Bayraklı´nın Kur´an Tefsiri Üzerine Talha Hakan Alp
Modern Dönem Kur´an Telakkileri
Allah Rasulü´nün(a.s.) Kur´an Telakkisi Halit İstanbullu
Abdulfettah Ebu Gudde Hocaefendi Dr.Nureddin Boyacılar
Bir Mutasavvıf Olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife
İbn-i Kayyım el-Cezviyye´ye Reddiye Hüseyin Avni KANSIZOĞLU
İbn-i Teymiyye´nin İlim Adamı Kimliğinin Güvenilirliği Recep YILDIZ
İbn-i Teymiyye ve Cehennemim Ebediliği Meselesi
İbn-i Teymiye´nin İtikadi Görüşleri İhsan Şenocak
Selefilikten Hanbeliliğe Mustafa Özcan
Selefilik Neyin Devamı Halit İstanbullu
Kelam-ı Kadim´in Anlam Haritası İhsan Şenocak
Kur´an Ne Kadar Tercüme Edilebilir Faruk GÜRBÜZ
Muhammed Abduh Örneğinde Yeni Selefilik ve Tasavvuf M.Özcan
Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı Recep Yıldız
Bir Selefi İle Taklit ve Mezhepler Üzerine Söyleşi Recep YILDIZ
Dua İbadet Taat
Sahabe Kuşağının Dindeki Yeri
Bu Haber Bizden Neden Gizlendi
Kur´an-ı Mübin´i Protestanca Okumak İhsan Şenocak
İslam Mirası Yok Ediliyor Afrikalı Gazeteci Şefik Morton
Çağdaş Selefiliğin Kutlu Doğum İtirazlarını Çürüten Bir Eser
İslami İlimler,Medeniyet ve Modernizm
Hadis-i Şeriflerde Ramazanın Fazileti Dr.Durak Pusmaz Haseki Eğitim Merkezi
Ramazan Ayı Girdiğinde Okudukları Dua İmam Zeynel Abidin(k.s.)
11 Eylül Dünyasının Papası Ne Söyledi.. Kenan Çamurcu
Süleyman Ateş´in Cennete Gireceklerle İlgili Makalesinin Tenkidi
Ömrünü Yanlışa Adayan Adam Fazlurrahman
İmam Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Mevkii
İmam-ı Azam´ın Talebesi Yusuf B.Halit Es-Semti´ye Vasiyeti
İçi Yivli Toplar ve Ecdadımızın Sızlayan Kemikleri
Esmâ-i Hüsnâ Nedir?
Büyük İmam Ebu Hanife Hazretlerinin Menkıbelerinden
Allah´a Ismarladık Kudüs !
Müminlerin Arasındaki Kin ve Nifakı Gidermenin Çaresi
Kıyamete Yaklaştığımızı Gösteren Rivayetler
Tarihten Yansıyanlar
Nebilere Tabi Olanlara Selam Olsun.
Kaht-ı Rical ( Kaliteli Adam Yokluğu)
Namazın Derin Boyutu ve Mesnevi
Batıya karşı etkili güç: Tasavvuf
İbn Munkız Haçlılara Karşı Adlı Kitaptan İktibas Edilmiştir
Tarihten Alacağımız Dersler Var.Bunları Biliyor muydunuz?
Ehl-i Tasavvufun Gerçek Hali
İslam Medeniyeti-Batı Dünyası ve Mehmet Akif
Başımıza Gelenler


Annen Baban Sağ mıdır?
Abdullah b. Amr b. As (r.a.) şöyle dedi:Bir adam cihada gitmek hususunda izin istemek için Peygamber´e (a.s.) geldi. Peygamber: Anan baban sağ mıdırlar diye sordu. Evet, dedi. Peygamber: Şu halde sen (evvela) onlar için çalış buyurdu.Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4623

Gece Secde Edenler
Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (39/9)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.