Yazıcı Sürümü
Tahiyyat ve Miraç
Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için,kulunu bir gece Mescid-i Haram´dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa´ya götüren O (Allah) Yücedir. Gerçekten O,işitendir,görendir.(İsra Suresi 1.Ayet)

Miraç olayı İslam tarihinin ve tüm insanlığın yaşadığı en önemli olaylardan birisidir.
Miraç Allah’a (c.c.) en yakın olan kulun,yani gelmiş geçmiş tüm insanların içinde en yüce mertebede olanının Rabbinin özel lutfuna kavuşması hadisesidir.O tüm insanlık içerisinden seçilmiş ve en yüce meleklerin dahi ulaşamayacağı bir mertebeye çıkarılmıştır.Daha önce hiçbir yaratılmışa nasip olmayan ayetleri görmüştür.Rabbinin ayetleri içerisinde en özel olanlarını görmek ona nasip olmuştur.

Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa´da yaşamış büyük velî Emîr Sultan (r.a.) Hazretleri Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mîrâca çıkması ile ilgili olarak buyurdular ki: "Ceddim Resûl-i Ekrem(s.a.v.), mîrâca bedeniyle çıktı.Mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala’yı (c.c.) gördü.Gözsüz,kulaksız,vasıtasız,ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Bu hususta kimsenin şek ve şüphesi olmasın.Bunun doğruluğu, Necm sûresinde bildirilmiştir.Resûl-i Ekrem(s.a.v.) için cümle melekler ve bütün mahlukat salavat getirirler.Böyle yüksek bir zatın mîracında,bedenen veya ruhen olmasında şüpheye gerek yok. Bu beden, göz ve kulaklar, günde bir defâ değil,dört yüz kere miraç yapabilir.Buna şüphe etmemek gerekir. Allahu Teala bir hadîs-i kudsîde;"Ey Habîbim, sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım." buyuruyor. Bu hadîs-i kudsi,bunun doğru olduğunu gösterir."

Miraç böylesine yüce bir olaydır.Peygamber Efendimize (s.a.v.) yedi kat sema ve ondan daha ilerisi,onların sakinleri,tüm Peygamberler,Cennet,Cehennem,oralarda görevli melekler v.d. gösterilmiştir.Bu yolculuğunda Hz.Cebrail (a.s.) Efendimizin (s.a.v.)refakatçisiydiler.Her gittikleri yere birlikte gidiyorlardı.Hz.Cebrail(a.s.) oralarla ilgili gereken açıklamaları Efendimize (s.a.v.) yapıyordu.Miraç yolculuğunda bir noktadan sonra Hz.Cebrail (a.s.) Hz.Peygamberi(s.a.v.) yalnız bırakmış ve daha ileri gidemeyeceğini bildirmiştir.Bu noktadan sonra Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) yolculuğuna yalnız devam etmiştir.Öyle bir makama çıkmıştır ki varlığın ulaşabileceği en uç noktaya ulaşmıştır.Hiç bir yaratılmış bu mertebeye çıkamamıştır.Bu O’nun (s.a.v.) en yüce yaratılmış olduğunun göstergesidir.

Bu olay namazlarda teşehhüde okunan tahiyyat ile tüm Müslümanlara her namazlarında tekrar tekrar hatırlatılmaktadır.Bu hadisenin büyüklüğünü ve önemini gösteren başka bir husustur. İbni Mes’ud (ra): “Rasulullah (s.a.v.) elimi ellerinin arasına alarak, Kuran’dan bir sure öğretir gibi bana tahiyyatı öğretti.” diye rivayet etmiştir.(Müslim,Kitabussalah) Tahiyyatı kısaca şöyle inceleyebiliriz:

-Et-tahiyyatu lillahi ve’s-salâvatü ve’t-tayyibâtü.

Efendimiz (s.a.v.) Hz.Cebrail’den (a.s.) ayrılıp kendisine ait özel alana çıktığında, Rabbi ile her türlü benzetmeden münezzeh olacak,akıllarca kavranamayacak bir şekilde karşılaştı.Bu zaman ve mekan kayıtlarından beri ve insanın kavrayamayacağı bir şeydi.İlahi huzura çıktı ve Yüce Rabbine yukarıda belirtilen şekli ile hitap etti ve selam verdi.Hz.Peygamber (s.a.v.) bu söz ile “Bütün dualar, senâlar, övgüler, ibâdetler ve mülk, azamet,beka hepsi Allah’a mahsustur” dedi ve Allah’a (c.c.) selam verdi

Ettahiyyatu lillah, tazim, hürmet, beka, sonsuzluk, ölümsüzlük, mülk ve hükümranlık gerçek hayat sahibi olan Allah’a mahsustur.

Vessalavat, (vessalavatı lillah demektir) salavatlar, kalp ve gönülden yapılan dualar, bedenle ifade edilen ibadetlerimiz Allah içindir. O’na yapılır, O’nun içindir.

Vettayyıbat, kulu Allah’a yaklaştıran her türlü vesileler, güzel sözler, zikirler, tesbihler, övgülerimiz, hamdlerimiz ancak Allah içindir.

Cenab-ı Hak da kendisine bu şekilde selam sunan Rasulullah’a (s.a.v.) şöyle cevap verdi:
-Es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühû.
Ey Nebi!Selam, Allah’ın rahmet ve bereketi Sen’in üzerine olsun.

Efendimiz(s.a.v.), Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) bu selamına şöyle mukabele etti:

-Es-selâmu aleyna ve alâ ibâdi’llahi’s-salihin.
Selam bizim üzerimize ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun

Bu karşılıklı selamlaşmaları kendi bulunduğu mertebeden duyabilen Cebrail(a.s.) ise şöyle nida etti:

-Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasulüh.

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki Muhammed, Allah’ın kulu ve Rasulü’dür.

Namaz kulun Allah’a (c.c.) karşı kulluğunu ifade edişi ve O’na yönelişidir.İslam’ın en temel ibadetlerindendir.Günde beş defa yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz,diyerek kul acziyetini ortaya koyar.Namaz ibadeti Allah (c.c.) için yapılmasına rağmen her namazda üç yerde Peygamber Efendimizi (s.a.v.) hatırlaması ve anması müminden istenir.Bunlardan ilki Fatiha Suresindeki
–Sıratallezine enamte aleyhim- ayetini okuduğu zamandır.

Ey Rabbimiz Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet,diye burada dua edilmektedir. Kendilerine nimet verilenler Kuran-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır:

‘Kim Allah´a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah´ın nimetlere eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir.Bunlar ise ne güzel arkadaştır! ‘(Nisa Suresi 69.Ayet)

Kendisine nimet verilenlerin en büyüğü Hz.Muhammed (s.a.v) dir.Bu ayet ile namaz kılan kişiden O’nu hatırlaması ve bu ayeti okurken bir anlık manevi bir rabıta yapması istenmektedir.Böylece Yüce Allah’tan (c.c.) sünnete uymak ve Rasulullah’a (s.a.v.) ittiba etmek için yardım dilenmektedir.Manen,kalben ve ruhen Efendimiz (s.a.v.) ile irtibat kurulmakta,O (s.a.v.) hatırlanmakta ve hatırlanılması müminlerden istenilmektedir.

Namazda ikinci olarak Allah Rasulü’nün (s.a.v.) hatırlanılması istenilen yer tahiyyat okunduğu zamandır.Namaz kulun miracıdır.Miraç manevi bir yükseliştir.Ruhun yücelişidir.Tüm insanlık alemi Hz Adem’den bu zamana kadar Rablerini Peygamberler vasıtası ile tanımışlardır.Onlara inanarak,Allah(c.c.) ile irtibata geçmiş ve O’na ibadeti nasıl yapacaklarını öğrenmişlerdir.Tüm insanlık aleminin en büyüğü Hz.Muhammed (s.a.v.) dir.O’nun Miraç olayı insanlık alemi için büyük bir şereftir.Bize her namazda bu hatırlatılmaktadır.Tahiyyatı okuyan mümin, burada Cebrail (a.s.) gibi hayret makamında olmalı ve Allah Rasulü’ nün makamının yüceliğini tüm ruhu ile,canı ile hissetmelidir.Kendini manen bu huzur makamını görüyor ve sanki bu konuşmaları duyuyor gibi hissetmelidir.Bu manevi rabıta,namazında tahiyyatı anlamını düşünerek okuyan herkes için kaçınılmazdır.

Kelimeyi şehadeti söyledikten sonra Rasulullah (s.a.v.) ve Miraç hadisesi ile ilgili yapılan hayali rabıta ile coşan kalp,namazda üçüncü olarak Rasulullah’ı (s.a.v.) hatırlaması gereken yere gelmiştir.Bu salli ve barik dualarıdır.

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrahiyme ve alâ âli ibrahiyme inneke hamiydün mecid.
Allah´ım Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim´e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle
Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ barekte alâ ibrahime ve alâ âli ibrahiyme inneke hamiydün mecid

Allah´ım Hz.Muhammed’i ve âlini,Hz.İbrahim´i ve âlini mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

Namaz kılan tüm mümin erkek ve kadınlardan Hz.Peygamber için namazlarında salat
getirmeleri ve O’na dua etmeleri istenilmektedir. Bu dualar okunduktan sonra artık kendisi hakkında ve yakınları hakkında dua etmesi mümin için uygundur ki,ancak bundan sonra Rabbena duaları okunur.

Salli ve barik dualarında Peygamber Efendimize (s.a.v.) rahmet edilmesi ve tertemiz aline yani ehl-i beyitne de rahmet ve bereket ile muamele edilmesi Rabbimizden istenilmektedir.Burada yapılan dua ve salavatlar Rabbimizin Kuran’da müminlere Efendimizin (s.a.v.) dilinden yaptığı bir uyarının sonucudur.

Allah´ın iman eden ve sâlih ameller yapan kullarına müjdelediği işte budur.Resulüm! (İlâhî ahkâmı tebliğ ettiğin kimselere) de ki: "Ben sizi hidayete dâvet ettiğim için hiçbir ücret istemiyorum. Ancak yakınlarıma (Ehl-i beytime) muhabbet etmenizi isterim." Kim bir iyilik yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, şükrün karşılığını verendir.(Şura Suresi 23.Ayet)

Namazların sonlarında Efendimizin ehl-i beyti için yapılan bu dualar Rabbimizce kabul edilmiştir.Bugün İslam ümmeti içerisindeki büyük alimlerin pek çoğu,sahih İslam tarikatlarının silsilelerindeki yüce zatların büyük kısmı Ehl-i Beyti Rasulullah’tandır. Bu yüce zatları anmak,onların yüce hallerini ve üstün kişiliklerini hayal etmek, rabıtalarını yapmak insanı onları sevmeye götürür.Bu yüce zatları sevmek,onlara tabi olmak, kişiyi Rasulullah’ı (s.a.v.) sevmeye götürür.Rasulullah’ı (s.a.v.) sevmek O’na ittiba etmeyi doğurur.Bu ittiba ise Allah’ın (c.c.) sevgisine ulaştırır.

Bu hususlarda şeyh Muhammed Muta Haznevi Hazretleri şöyle buyurmuşlardır:

Değerli kardeşlerim, şüphesiz Sadatlarımızın (bu yolun ve İslam dininin büyüklerinin) yolunu ve adabını(yollarının esaslarını,onların yüce usullerini) takip etmek,Hazreti Peygamberin (a.s.) sünnetini ve ahlakını takip etmek demektir. Hazreti Peygamberin yolunu ve siretini (sahip olduğu hali ve ahlakı) takip etmek, Yüce Allah’ın yolunu takip etmek demektir.

Ey Rabbimiz!Bu evliyaların (Sana yakın olan dostlarının) yüzü suyu hürmeti için bize kendi muhabbetini lutfeyle.Onları sevmekle,kendi sevgini bize nasip eyle.Ey Rabbimiz! Her hatme yaptığımızda,dua esnasında söylediğimiz gibi,bu evliyaların muhabbeti sayesinde bize kendi muhabbetini ver.Allah a manen yakın olan dostlarını sevmek, onları zatları için değil Allah için sevmektir. O evliyanın sevgisi insanı Allah ın muhabbetine kavuşturur.Onun için biz, o muhabbeti istiyoruz.

Allah onlardan razı olsun, Selef-i Salih zatlar (öncü olan geçmiş büyüklerimiz) Allah Teala ya imanı güçlü olan kimselerdi. Allah Teala dan çok korkarlardı. Allah Azze ve Celle nin koyduğu sınırları muhafaza ederler, onları çiğnemezlerdi. Allah Sübhanehu ve Teala nın kelamı ile amel ederlerdi. Onlar, bir azap ya da tehdit içeren ayet duyduklarında sarsılır, Allah Azze ve Cellenin korkusuyla ağlamaya başlarlardı.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Alime saygı gösteren Rabbine saygı gösterir!" Bu ümmetin değerli zatlarına saygı göstermek, insanın yaratanı ile arasındaki bağı güçlendiren en önemli etkenleren biridir ve insanların dünyada ve ahiretteki gerçek mutluluklarını garanti eder. Allah Sübhanehu ve Teala Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam ı insanlık için, onları dalaletten hidayete, cehaletten marifete ve karanlıktan aydınlığa çıkaran bir kurtarıcı olarak göndermiştir. Alimler ise Efedimiz aleyhissalatü vesselanıın varisleridirler. Bu ümmetin bütün işleri ancak ilim, fazilet ve salah ehlinin ulularına, büyüklerine tazim ve hürmet göstermekle düzelebilir ve bu ümmet ancak bu şekilde ayakta kalabilir. Bu ümmetin hayatı ancak onların meclislerine katılmakla, onlardan öğrenmekle, onların nasihatlarını uygulamakla ve de onların Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam dan devraldıkları yolda yürümekle ve de onların hatıralarını asırlar geçse de ebedileştirmekle düzelebilir.Diğer Derlemeleri Okumak İçin Tıklayınız.

Ebu Bekir (r.a)´in Zühdü İle İlgili Haberler
Oruç (Şafii Mezhebine Göre )
Modern Dünyaya İtiraz yada Rahmetin Elçisi Olmak
Kabir Hayatı ve Kabirdekiler
İmam Ahmed B. Hanbel (164 241 H.)
Kıbleden Başka Yere Dönerek Dua Etmek
İslam Alimleri ve Evrim
Hadis-i Şerifleri Kabul Etmemek
Haznevi Mürşidleri ve Tasavvuf
Şeytanın Düşmanlığı
Fıkhus Sünne Üzerine Ebubekir Sifil
İmam Zahid Kevseri 2 İhsan Şenocak
Sehiv Secdesi (Hanefi Mezhebinde)
İnsanın Dünyada Bulunması - İmam Gazali
Ramazan ve Dua
Arifin Mesajı Mahmut Erol Kılıç
Ya Rasulullah (sav)
Tevbe
İlham İle Öğrenmek ve Hakkın Keşfedilmesinde Sûfîlerin Yolu İle Ehl-i İstidlâl´in Yolu Arasındaki Fark-Gazali
İhlas Hakkında
İlim Öğretmenin Fazileti
Esrarus Savm- İmam Gazali
İnsanın Dünyada Bulunmasının Sebebi İmam Gazali
Tasavvufun İslamiliği ve Sünniliği
Oryantalistlerin Tasavvufa Bakışı
Çağdaş Tefsir Tarihinde Kayıp Halka Dücane Cündioğlu
Mahalle Kahvesi Mehmet Akif Ersoy
Tasavvuf İslâm Dini"nin Arkeolojisidir
Vitir Ve Gece Namazı´nın Fazileti Hakkında
Hayat İçin Mihenk Taşları
Ruhbanlık ve Tasavvuf
Tahiyyat ve Miraç
Hizmet Bilinci
Zikirden Gafil Olanlar ve Şeytanlar
Ey İman Edenler Allah´ı (c.c.) Çokça Zikredin
Müminlerin Allah´ı (c.c.) Zikretme Vakti Gelmedi mi?
Her Anlarında Allah´ı (c.c.) Zikredenler
Asrı Saadette Zikir Halkaları
Peygamber Efendimize (s.a.v.) Tabi Olmak
Hz. Peygamber’in Özellikleri Hakkındaki Ehl-i Beyt Hadisleri
Rasulullah Efendimizin (s.a.v.) Faziletleri
Takva,Vesile,Cihad ve Tasavvuf
Modern Batı Düşüncesinde Ve Gerçek Manada Din
1.Dünya Savaşı Sırasında Said Halim Paşa Hükümeti M. Hanefi BOSTAN
Günümüzde Dini Meselelerdeki Kafa Karışıklığının Ana Sebepleri
Hz.Mevlana Hazretlerinin Dilinden Dua ve Namaz
1. Dünya Savaşını Yeniden Düşünmek
Sadıklarla Beraber Olmak-Tevbe Suresi 119.Ayet
Meallerin Dünyası
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları-IV
Müslümanların Kanlı Düşmanları Tapınak Şövalyeleri (Semih Yakut)
Sömürgeciliğin Çirkin Yüzü: Afyon Savaşları
Mehmet Akif Ersoy
Ankebut Suresinden Mevize Süleymaniye Kürsüsünde Mehmet Akif Ersoy
Ahmed es-Senûsî (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları III (Recm Meselesi)
Mülkün Sahibi Kimdir?
Hayrettin Karaman Hocanın Varları Yokları II
Abdullah bin Mübârek (rahmetullahi teâlâ aleyh
Ahmed Hulûsi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Abdülkâdir Cezâyirî (rahmetullahi teâlâ aleyh)
Peygamberimiz Aleyhisselamın Mescidinin Yapılışı
Ramazan Bayramı Namazını Kıldıktan Sonra Ayağa Kalkıp Kıbleye Yönelerek Okuduğu Dua
Ramazanla Vedalaşırken İmam Zeynelabidin (k.s.)
Kadir Gecesi ve Kadir Suresi
Cimriliğin Kötülüğü Ve Zararları M.Kandehlevi
Allah Yolunda Mal Harcamanın Faziletleri- M.Kandehlevi
Hz.Mevlana´nın Duası
Kudüs Nasıl Fethedildi?
Ehl-i Beyt İmamlarının Müşterek Duası-Münacat-ı Şabaniye
Şükür Risalesi
Ramazan-ı Şerife Dair
Prayer - Imam Ghazzali
Uhuvvet Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
İçtihad Kapısı Açık Mıdır?
Haçlı Seferlerinin Nedeni - A.Sarıyaşar
Mevlana ve Postmodern Sufizm Üzerine
Kaza Namazı Hakkındaki Tereddütlere Dair Açıklama
Ali B. Hüseyin (ra)in Zühdü İle İlgili Haberler
Mesnevi´nin İlk 18 Beytinin Şerhi
Fotoğraf ve İslami Hükmü
Kötü Söz-Lanet
İmam Buhari ve Zayıf Hadis
Ehli Sünnet,Günümüze Ne Söyler?
Ölüye Kur´an Okumak
Osmanlı Devleti´nde Millet Sistemi
Karaman Hoca ve Taha Akyol
Kur´an´daki Sünnet
Gaybı Kim Bilir ?
İçtihad Görüş Değildir. Murat Türker
Hz.Ali´den Kutsi Bir Dua : Celcelutiye
Zekâtta Temlik ve Sebîlullah Meselesi
Allah Rasulünün(s.a.v.) Ebeveyninin Dini Durumu İhsan Şenocak
Mürtedin Öldürülmesi Meselesi
İslami İlimlerde Yenilik Talepleri
Korunmuşluk Açısından Sünnet
Operasyonel Meal Yazıcılığı ya da Meal Üzerinden Din Tasavvuru İnşası
Hayrettin Karaman Hocanın Bir Fetvası Üzerine bir Değerlendirme Ahmet Turan
Ehl-i Sünnetin Ayırt Edici Vasfı Ebubekir Sifil
Hıfz Etmek Muhafaza Etmektir
Filistinliler Topraklarını Satmadılar
deneme
Gazze Ah Gazze
Ehl-i Sünnet Üzerine Söyleşi
Ehl-i Bidat ve Tekfir Meselesine Dair
Muhammed Avvâme İle İmam Zahid El-Kevserî Üzerine Söyleşi
Kadın,Cami ve Özgürlük Halit İstanbullu
Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar
Yakın Dönem Tefsir Telakkileri-İhsan ŞENOCAK
Ehl-i Beytin Gözü İle Mübarek Ramazan-ı Şerif
İslam Alimlerinin Mehdilik Hakkındaki Görüşleri
O Zihniyet-EbuBekir Sifil
İslâm ve Teknoloji
Seyid Hüseyin Nasr İle Mevlana Üzerine Söyleşi
Din Eğitimi ve Aile
Şarkiyatçı Bakış Açısının Din Araştırmaları Çerçevesinde Türk ve Müslüman İlim Adamlarındaki Yansıma Biçimleri
İmam Gazali ve İhya
Zâhid el-Kevserî´nin Tenkitçiliği
Kolaylaştırılmış Din Algısı
Murteza Bedir Şarkiyatçı Bakış Açısının Yansımaları
Taha Abdurrahman İle Bir Söyleşi
Anlama Risalesi Recep YILDIZ
Şefaat ve Tevessül
Bir Kitap Bir Değini
Fıkhus Sünne Üzerine
Kur´an´daki Sünnet
Modernistlerin Usul-i Fıkıh Eleştirilerine Cevap Talha Hakan Alp
Ebubekir Sifil´in Niyet Konusu Semineri
Mantık İlminin Tarihçesi ve İslâm Âlemine İntikâli-Talha Hakan Alp
Mektûbât Muarribi Muhammed Murad Remzi (Abdulkadir Yılmaz-Orhan Ençakar)
İslam Modernistleri ve Dinlerin Birliği Meselesi
Ehl-i Sünnet İnancı ve Tarihsellik
İbn-i İshak ve Siyeri
Saptırılan Gerçekler
İslam Modernizmi: Yeni Bir İslam Tanımı
Bir Tecdit Girişiminin Anatomisi
´İslam Düşüncesinde Sünnet´ Üzerine
Reenkarnasyon Tartışması
Kandiller ve Üçaylar Hakkında
Kuran´da Nesh Meselesi
Tasavvuf İslamı - Fıkıh İslamı
Modern İslam Düşüncesinin Fikri ve Toplumsal Tahribatı
İslam Modernistleri ve Dinlerin Birliği Meselesi
Muhammed Abduh´un Bazı İtikadi Görüşleri
Din Eğitimi ve Aile
Yarım Hoca Dinden Eder
Bediüzzaman'ı Anlayabilmek İçin Gazali'yi Anlamak-Bünyamin Duran
Mecelle ve Ali Haydar Efendi Ahmet Açıkgöz
Tahrifin Sidre-i Müntehası:Nasr Hamid Ebu Zeyd
Kur´anı Kerim ve Marjinal Guruplar İhsan ŞENOCAK
Modernite, Teknoloji ve Dünyevileşme
Suriyeli Âlim Muhammed Vehbe Zuhayli Hoca İle Söyleşi
Allamenin Buyurduğu Gibi Telfik Haramdır Halit İstanbullu
Zamanı ve Zemini Yanlış Bir Gündem Taklid Meselesi
İndirilen İslam´ın Muhkem Kaleleri: Mezhepler İhsan Şenocak
Doğu ve Batı Muhasebesi Bedirhan Ediboğlu
Sahabe Müdafaası Recep Yıldız
Tek Başına Bir Hadis Mecmuası Ebu Hureyre(2) İhsan Şenocak
Tek Başına Bir Hadis Mecmuası Ebu Hureyre(1) İhsan Şenocak
Yusuf El-Kardavi´nin Fıkıh Anlayışı Üzerine Mülahazalar
Temayül Yazarının Yahudileşme Temayülü Alim Yücer
Dinlerarası Diyalog ya da Ehl-i Kitabın Encamı - Ali Nar
İncil-i Şerif ve Havarilerin Öyküsü Murat Hafızoğlu
H.Kırbaşoğlu´nun Hz.İsa´yı Gökten İndiren Hadisler Makalesinin Tenkidi İhsan Şenocak
Batı´nın Akıl Ocağında Buharlaşan Hakikat:Nüzul-ü İsa(a.s.)
Halefsiz Şair Mehmet Akif Ersoy (Ahmet Taş)
Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Akif,Kur´an Meali ve Yenilikçiler Yahya Arslan
İlahi Hitabı Kalbe Yazan Kalem Takva Adem Tuncer
Bayraktar Bayraklı´nın Kur´an Tefsiri Üzerine Talha Hakan Alp
Modern Dönem Kur´an Telakkileri
Allah Rasulü´nün(a.s.) Kur´an Telakkisi Halit İstanbullu
Abdulfettah Ebu Gudde Hocaefendi Dr.Nureddin Boyacılar
Bir Mutasavvıf Olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife
İbn-i Kayyım el-Cezviyye´ye Reddiye Hüseyin Avni KANSIZOĞLU
İbn-i Teymiyye´nin İlim Adamı Kimliğinin Güvenilirliği Recep YILDIZ
İbn-i Teymiyye ve Cehennemim Ebediliği Meselesi
İbn-i Teymiye´nin İtikadi Görüşleri İhsan Şenocak
Selefilikten Hanbeliliğe Mustafa Özcan
Selefilik Neyin Devamı Halit İstanbullu
Kelam-ı Kadim´in Anlam Haritası İhsan Şenocak
Kur´an Ne Kadar Tercüme Edilebilir Faruk GÜRBÜZ
Muhammed Abduh Örneğinde Yeni Selefilik ve Tasavvuf M.Özcan
Yanlış Anlamanın İdeolojik Arka Planı Recep Yıldız
Bir Selefi İle Taklit ve Mezhepler Üzerine Söyleşi Recep YILDIZ
Dua İbadet Taat
Sahabe Kuşağının Dindeki Yeri
Bu Haber Bizden Neden Gizlendi
Kur´an-ı Mübin´i Protestanca Okumak İhsan Şenocak
İslam Mirası Yok Ediliyor Afrikalı Gazeteci Şefik Morton
Çağdaş Selefiliğin Kutlu Doğum İtirazlarını Çürüten Bir Eser
İslami İlimler,Medeniyet ve Modernizm
Hadis-i Şeriflerde Ramazanın Fazileti Dr.Durak Pusmaz Haseki Eğitim Merkezi
Ramazan Ayı Girdiğinde Okudukları Dua İmam Zeynel Abidin(k.s.)
11 Eylül Dünyasının Papası Ne Söyledi.. Kenan Çamurcu
Süleyman Ateş´in Cennete Gireceklerle İlgili Makalesinin Tenkidi
Ömrünü Yanlışa Adayan Adam Fazlurrahman
İmam Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Mevkii
İmam-ı Azam´ın Talebesi Yusuf B.Halit Es-Semti´ye Vasiyeti
İçi Yivli Toplar ve Ecdadımızın Sızlayan Kemikleri
Esmâ-i Hüsnâ Nedir?
Büyük İmam Ebu Hanife Hazretlerinin Menkıbelerinden
Allah´a Ismarladık Kudüs !
Müminlerin Arasındaki Kin ve Nifakı Gidermenin Çaresi
Kıyamete Yaklaştığımızı Gösteren Rivayetler
Tarihten Yansıyanlar
Nebilere Tabi Olanlara Selam Olsun.
Kaht-ı Rical ( Kaliteli Adam Yokluğu)
Namazın Derin Boyutu ve Mesnevi
Batıya karşı etkili güç: Tasavvuf
İbn Munkız Haçlılara Karşı Adlı Kitaptan İktibas Edilmiştir
Tarihten Alacağımız Dersler Var.Bunları Biliyor muydunuz?
Ehl-i Tasavvufun Gerçek Hali
İslam Medeniyeti-Batı Dünyası ve Mehmet Akif
Başımıza Gelenler


Yetmiş Yıl Kadar
Ebu Saîd Hudrî´nin (r.a.) haber verdiğine göre:Resulüllah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kul Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, bundan dolayı şüphesiz Allah o kulun yüzünü ateşten yetmiş sonbahar (yetmiş yıl) kadar uzaklaştırır."Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 1948

Adaletli Olmak
Allah sizinle din konusunda savaşmayan sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. (60/8)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.