Oruç, Orucun Tertibi Ve Oruçluların Sıfatları Hakkındadır (Kut´ul Kulub)

Bu fasılda orucu, tertibini, oruç tutanların sıfatlarını, oruçlunun yapması müstehap olan amelleri, oruç ehlinin oruçta takip edecek­leri yolları ve havassın orucunu anlatacağız.

Allah Teala buyurdu ki: "Sabır ve namaz ile yardım isteyin". (Bakara/45) Bu ayetle ilgi bir tefsirde ´Sabr* kelime ...
İslami Kavramlar
Oruç (Şafii Mezhebine Göre )

Oruç lugatta, bir şeyden uzak durmak, herhangi bir şeye karşı kendini tutmaktır.Istılahta ise, fecrin doğuşundan güneşin batmasına kadar orucu bozan her şeyden korunmaktır.Ramazan orucunun delili Kitap, Sünnet ve İcma-ı ümmet ile sabittir.

Kitaptan delil, Kur´an-ı Kerimin şu ayeti kerimesidir ...
İslami Araştırmalar
Orucun Sırları ve Bâtınî Şartları
Oruç üç derecedir:A) Avam´ın orucu B) Havassın orucu C) Ahass´ul-Havass´ın orucu. Avamın Orucu: Bu oruç, mide ve tenâsül uzvunu şehvetlerden sakındırmaktır. Yani yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan sakınmaktır.Havass Orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sâir âzaları günah-lardan uzak tutma ...
İmam Gazali İhya
Onikinci Mektup

MEVZUU : a) Fena ve bekanın elde edilmesi..
b) Her şeyde has yüzün ortaya çıkması..
c) Seyr-i fillâhın hakikatı.
d) Zat-ı berkî tecellisi ve diğerleri..
NOT : İMAM-1 RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammed Bakibillah´a yazmıştır.
Kulların en küçüğü Ahmed´den bir arzuhaldir; hal ar ...
Mektubat-ı Rabbani
İman Ağacı

Ey dünyalıktan mahrum kimse, zamana ve insanlara hoş görünmeyen ve onların bir yanda bıraktığı zavallı insan.

Ey sultanlar yanında hatırlanmayan ve dünya erbabı meclisinde ismi geçmeyen çaresiz adam.

Ey aç,cesedi çıplak, ciğeri susuzluktan yanmış bitkin...

Ey bütün ihtiyaçlarla ...
Futuhu'l Gayb
Umumi Eman

İkame Süresi Kureyşlilere tanınan bu umumi eman bütün Mekke halkı için geçerli idi. Peygamber efendimiz dokuz kişiden başkasının Öldürülmemesini emretmişti. Ancak dokuz kişinin kanlarını heder edip öldürülmelerini mubah saymıştı. Bunlar Kabe-i Mu-azzama´nm örtüsüne tutunmuş olsalar dahi öldürülecekl ...
Son Peygamber-M.Ebu Zehra
Onikinci Mektup

Mürşidin (Hazret) (Kuddise sirruh) halifesi Şeyh Mahmuda, halifesi olan Molla Sâlih ile bâzı tâbîlerinden kızdığı için, onları af etmesi talebinde bulunması, onlardan darılması, halknı bu tarikata karşı nefret etmelerine ve sâdâtın (tarikat ulularının) kahrına sebeb olacağına ve bu konu ile ilgili m ...
Mektubat-ı Şeyh Ahmed
Ebu Zerr El-Gıfari (r.a.)

«Yer, Ebu Zerr´den daha doğru hiçbir kimseyi taşımamış, gök onun gibi hiçbir kimseyi gölgelememiştir».[1] Mekke´yi dış dünyaya bağlayan «Veddan» vadisinde «Gıfar» kabîlesi oturuyordu.Gıfar kabilesi Şam´a gidip gelerek Kureyş´in ticaret işleriyle uğ­raşan kafilelerin kendilerine verdiği basit şeylerl ...
Örnek Şahsiyetler


Annen Baban Sağ mıdır?
Abdullah b. Amr b. As (r.a.) şöyle dedi:Bir adam cihada gitmek hususunda izin istemek için Peygamber´e (a.s.) geldi. Peygamber: Anan baban sağ mıdırlar diye sordu. Evet, dedi. Peygamber: Şu halde sen (evvela) onlar için çalış buyurdu.Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 4623

Gece Secde Edenler
Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (39/9)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.