Kabirdekilere Kur´an Okumak

Selefi-vahhabi görüşlü kimi müslümanlar kabirlerde Kuran-ı Kerim okumanın caiz olmadığını müslümanları buna yönlendiren herhangi bir delilin bulunmadığını söylemektedirler.İnternet ortamında gerek yazılı metin olarak gerekse görsel yayın olarak bu konuda pek çok şey söylenmektedir.Aşağıdaki metinde ...
İslami Kavramlar
Kabir Hayatı ve Kabirdekiler

Meşhûr tasavvuf âlimlerinden Abbâdî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bu­yurdular ki: "Kabre yılanlar dışardan gelir sanmayınız. Sizin kötü amelle­riniz kabirde sizin için engerek yılanıdır. Dünyâda iken yediğiniz haram­lar da kabre yılan olarak gelir."Yemen´de yetişen Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve e ...
İslami Araştırmalar
İmam Şâfiî

Âbid olduğunu ifade eden delil şudur: Kendisi geceyi üçe tak sim eder, birinci bölümünü ilme, ikinci bölümünü ibadete, üçüncü bölümünü de uyku ve istirahate ayırırdı.

Rebî şöyle demiştir: İmam Şâfiî Ramazan ayında kıldığı namazlarda Kur´an´ı Kerîm´i altmış kere hatmederdi´.

İmam Şâ ...
İmam Gazali İhya
Onuncu Mektup

MEVZUU : a) Kurb (yakınlık) ve Bu´dün (uzaklığın) husulü.
b) Farkın ve vaslın, (ayrılığın ve birliğin,) alışılmamış şekilde manalandırılması.
Üstteki mevzular, bu makama münasip ilimlerle anlatılacaktır.
NOT : İMAM-1 RABBANÎ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammed Bakibillah´a yazmıştır.
Bu ...
Mektubat-ı Rabbani
Nefis ve Halleri

Bu kadar külfetler içerisinde, varlığını gösteren yalnız Allah´üuTeala´dır. Bundan sonra nefsin gelir. Muhatap olarak meydanda da sen varsın.Nefis; başta Allah´ın zıddıdır. Halbuki her şey sahiplidir. Böyle olduğu için nefis, hem yaradılış itibariyle, hem de mülk olarak Allah´ındır. Bu arada nefse b ...
Futuhu'l Gayb
Fethi Mübin

Bu fetih Mekke-i Mükerremenin fethidir. Bunun için Ramazan-i şerif ayının 10´unda harekata geçildi. 18. gecede Mekke´ye ulaşıldı. Bu bir savaş fethi değildi. Aksine gönüllerin fethi idi. îslam daveti için yapılan en geniş kapsamlı bir fetih idi. Bu fe­tihte hata ve yanılma sonucu dışında çarpışma ve ...
Son Peygamber-M.Ebu Zehra
Onuncu Mektup

Müridin halifesi, büyük ãlim, meşhur, faziletli, tasavvufta sey-ri ilâllah tan ()sonra, fenafillâh (**) makanında olan gayret ve sebat sahibi, Molla Muhammed Emin e, Kendisinden ve mur­şidinin evlâdından (Kuddise sirruhum) dua taleb etmesi ve hallerinin bildirilmesinin talebi ile buna beuzer mes el ...
Mektubat-ı Şeyh Ahmed
Ebu Zerr El-Gıfari (r.a.)

«Yer, Ebu Zerr´den daha doğru hiçbir kimseyi taşımamış, gök onun gibi hiçbir kimseyi gölgelememiştir».[1] Mekke´yi dış dünyaya bağlayan «Veddan» vadisinde «Gıfar» kabîlesi oturuyordu.Gıfar kabilesi Şam´a gidip gelerek Kureyş´in ticaret işleriyle uğ­raşan kafilelerin kendilerine verdiği basit şeylerl ...
Örnek Şahsiyetler


Tevbe Kapısı
Zirrü´bnü Hubeyş anlatıyor: ´Saffân İbnu Assâl el-Murâdî (radıyallahu anh) bize, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın şöyle söylediğini rivayet etti:´Mağrib cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği -veya bunun genişliği binekli bir kimsenin yürüyüşüyle- kırk veya yetmiş senedir. Allah o kapıyı arz ve semaları yarattığı gün yarattı. İşte bu kapı, güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır.´

Keşke Anlasalardı
İnsanlardan kimi de Allah´tan başka şeyleri O´na eş tutuyorlar da onları, Allah´ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah´a ait olduğunu ve Allah´ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. (Bakara 165 )


Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.