Huşu Tevazu

0

ÇOK MÜTEVÂZİ İDİ

Evliyânın büyüğü, “Abdülazîz Dîrînî”,

Yayıp kuvvetlendirdi, Allah´ın dînini.

Bin iki yüz on altı, yılında doğan bu zât

Yetmiş dokuz yaşında, Mısır´da etti vefât.

Güler yüz, tatlı dille, mümtaz idi bilhassa,

Hiç kimsenin kalbini, incitmezdi o aslâ.

O, hâlini herkese, etmezdi fazla izhâr,

Bir gün onu dışarda, gördü bâzı insanlar.

Gayr-i müslim bir kimse, zannedip kendisini,

İstediler onun da îmâna gelmesini.

Dediler ki: “Ey kişi, kelime-i şehâdet,

Söyle ki, senin olsun, ebedî bir saâdet.”

O dahi “Peki” deyip, şehâdet söyleyince,

Büründü oradakiler, bir sürûr ve sevince.

“Müslüman yaptık.” diye gayr-i müslim birini,

Kâdıya götürdüler, bu İslâm âlimini.

Dediler: “Şehâdeti, oku ki burada da,

Müslüman olduğunu, öğrensin bu kâdı da.”

Kâdı ise bu zâtı, tanırdı gâyet iyi,

Ayakta karşıladı, gelince bu velîyi.

Büyük hürmet gösterip, dedi: “Safâ geldiniz,

Hemen îfâ edelim, var ise bir emriniz.”

Sonra o insanları, sorup bu evliyâya,

Dedi ki: “Bu insanlar, niçin geldi buraya ”

Buyurdu: “Bilmiyorum, bunlar beni görünce,

Kelime-i şehâdet, okuttular ilk önce.

Sonra da beni alıp, buraya getirdiler,

Bilmem ki onlar beni, acep ne zannettiler ”

Onlar da hakîkati, anlayınca nihâyet,

Onun tevâzusuna, eylediler çok hayret.

Bu velînin sevdiği, bir kimse vardı yine,

Sık sık onu görmeye, gidiyordu evine.

O dahi yedirmeden, göndermezdi onu hiç,

Bir gün de gittiğinde, ikrâm etti bir piliç.

Abdülazîz Dîrînî, onun bu ikrâmına,

Gâyetle memnûn olup, çok duâ etti ona.

Bir daha geldiğinde, ona bu zât-ı kirâm,

O yine, piliç kesip, eyledi ona ikrâm.

Ve lâkin zevcesinin, burkuldu biraz içi,

Ona fazla bulmuştu, kesilen o pilici.

Onun büyüklüğünü, iyi bilmediğinden,

O gün ister istemez, öyle geçti kalbinden.

Dedi ki: “Bu nasıl iş, anlamadım bunu hiç,

O kim ki, her gelişte, kesiyor ona piliç.

Hâlbuki bana kalsa, kâfi gelir bir çorba,

Niçin ona çok rağbet, gösteriyor acaba ”

Ve lâkin o esnâda, Abdülazîz Dîrînî,

Bildi onun kalbinden, böyle geçirdiğini.

O pilici yemeyip, duâ etti kalbinden,

O an piliç canlanıp, odadan çıktı hemen.

Buyurdu ki: “Hanımın, dert etmesin bunu hiç,

Bize çorba kâfidir, onun olsun bu piliç.

Hanım dahi görünce, pilicin geldiğini,

Anladı o velînin, büyük kerâmetini.

Öyle düşündüğüne, pişman oldu pek fazla,

Bu Allah adamına, tâbi oldu ihlâsla.

Anladı ki Allah´ın, dostudur bu velîler,

Kalpten geçenleri de, gâyet iyi bilirler.

Peygamber efendimiz zamânında yaşamış büyük velî Veysel Karânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine Namazda huşû nedir dedikle­rinde; Böğrüne iğne batırılsa, namazda duymamaktır. dedi. Kendisine nasılsın dediler: Sabahleyin kalkıp, akşama sağ çıkacağını bilmeyenin hâli nasıl olur dedi. İş nasıldır dediler. Ah, yolun uzaklığından azık­sızlıktan, ah! dedi.

Âlim ve evliyânın büyüklerinden Hakîm-i Tirmizî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine huşû sâhibi olanların kimler olduğu sorulduğu zaman: “Huşû sâhibi olanlar; arzu ateşi sönen, kalbindeki arzu ve maksaddan tad alma dumanı sükûnet bulan, kalbi İslâmiyete hürmet ve tâzim nurları saçan, böylece nefsin arzuları ve şehvetleri ölen, fakat kalbi ve rûhu di­rilen; bunun için de âzâları ve bedeni, huşû´ ve sükûnet içinde bulunan­lardır.” cevâbını verdi.

Hakîm-i Tirmizî hazretleri, tefsîr, hadîs, fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilim­lerinde kıymetli pekçok eser telif etmiştir. Bu hususta kendisi şöyle anla­tır: “Yazdığım kitapları, bana isnâd edilsin, bunun kitapları denilsin diye telif etmedim. Fakat haller beni kaplayıp, kendimden geçtiğim zamanlar, telif ile teselli bulurdum.” Böylece yazdığı eserleri, Allahü teâlânın yar­dımı ile telif ettiğini beyân buyurdular.

Evliyânın büyüklerinden, hadîs, kelâm ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi Fahr-ül-Fârisî (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki “Huşû; zâhiren ve bâtınen Hakk´a boyun eğmek. Tevâzu da; Hakk´a teslim olmak, boyun eğmek, Hakk´ın hükmüne îtirâzı terketmektir.”

Evliyânın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdâdî (rahmetullahi teâlâ a- leyh) hazretlerine; “Tevâzu nedir ” diye sordular. Cevâbında; “Şefkat ve merhamet kanatlarını (ana kuşun yavrularını koruyabilmek için üzerlerine germesi gibi) mahlûklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak dav­ranmandır.” buyurdular.

Büyük İslâm âlimi Şeyh Edebâlî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri­nin vefâtlarına yakın talebelerine vasiyet mâhiyetinde söylediği sözlerden bâzıları şunlardır: “Tevâzu; zenginlere karşı kibirli, yoksullara karşı alçak gönüllü olmaktır.”

Evliyânın büyüklerinden İbn-i Atâ (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyur­dular ki: “Tevâzu, kim söylerse söylesin hakkı kabûl etmektir.”

Evliyânın büyüklerinden Hâce Mevdûd Çeştî rahmetullahi teâlâ a- leyh) herkese tevâzu ve hürmet gösterirdi. Büyük küçük herkes istifâde etmek için onu ziyâret ederdi. O da gelenlerle, büyük, küçük, hizmetçi demeden ilgilenir, dertlerini dinlerdi. Huzûruna gelenlere önce selâm ve­rir, ayağa kalkardı. Kendisine: “Yâ Hâce! Büyük ve küçükten ilk defâ se­lâm verecek kimdir ” diye suâl edildi. Buyurdu ki: “Büyük, küçüğe selâm verir. Allahü teâlâ da, Peygamber efendimize mîrâcda önce selâm verdi ve “Es-selâmü aleyke eyyühennebiyyü” buyurdu. Peygamber efendimiz de, karşılaştığı kimseye önce kendisi selâm verirdi. Peygamber efendi­miz böyle yaparken, biz, nasıl olur da O´na muhâlefet ederiz. Sonra Re- sûlullah´a uymak, bize farz-ı ayndır.”

Velîlerin önde gelenlerinden Mevlânâ Şâh Kubâd Şirvânî (rahme- tullahi teâlâ aleyh) hazretleri zamânında bir gün Molla İvaz, ahır­daki hay- vanların yanına gidip, bir buzağının ipini çözüp kendi boynuna taktı. Ora- da bulunan hayvanların arasına katıldı. Bu hâli görenler, du­rumu Mevlâ- nâ Şâh Kubâd hazretlerine bildirdiler. O da; Kendi eli ile böyle yaptı ise ne kadar güzel; Allahü teâlâ için tevâzu edeni, Allahü teâlâ yükseltir. buyurmuşlardır dedi.

Yine bir gün Molla İvaz, mânevî perdeler açılınca aşka gelip, kendi nefsine; Ey kâbiliyetsiz İvaz! Senin yerin hayvanlar ahırıdır. Hâlâ insan olmadın dedikten sonra, ikinci defâ bir hayvanın yularını başına geçirdi. Onun bu hâlini tekrar Mevlânâ Şâh Kubâd a bildirdiler. O da hemen ge­lip, onun boynundaki yuları çıkardı. Ona sarılıp; Ey Molla İvaz! Bizi yak­tın, yeter artık. dedi. O anda Molla İvaz, Allahü teâlânın birçok lütuf ve ihsânlarına kavuştu. Sonra Mevlânâ Şâh Kubâd ona hilâfet vererek, ta­lebe yetiştirmesi için tekrar dergâhına gönderdi.

Şems-i Tebrîzî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Konya´ya gelen büyük ve­lîlerdendir. Mevlânâ hazretleri bir gün talebelerine, Şems-i Tebrîzî haz­retlerinin üstünlüklerinden, bâzı kerâmetlerinden ve onun üstün vasıfla­rından bahsetti. Bunları işiten Sultan Veled şöyle anlatır; “Babam Mevlâ- nâ, Şems-i Tebrîzî´yi o kadar çok medhetti ki, hemen Şems´in hu­zûruna koştum. Geldiğimi görünce; “Ey Behâeddîn! Baban Mevlânâ´nın hakkım- da söyledikleri doğrudur. Fakat, Mevlânâ´nın yanında bin tâne Şems, o- nun yanında zerreler gibi kalır. Bunun için onu bırakıp da benim hizme- time gelmek münâsib olmaz.” buyurdu.”

Büyük velîlerden Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: Her kimde bulunursa bulunsun, tevâzu güzeldir, ama zen- ginlerde bulunursa çok daha güzel olur. Her kimde bulunursa bulun­sun, kibir çirkindir. Ama, fakirlerde bulunursa çok daha çirkin olur.

Tebe-i tâbiînin büyüklerinden, hadîs, fıkıh ve kırâat âlimi, velî Yûsuf bin Esbât (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine Tevâzuun gâyesi ne­dir diye sordular. Evinden çıktığın zaman karşılaştığın herkesi kendin­den üstün bilmendir buyurdular.

Yine buyurdular ki: Alçak gönüllü olmanın alâmetleri şunlardır: Söy­leyen kim olursa olsun, hak sözü kabûl etmek. Fakir, garib kimselere de yumuşaklıkla muâmele etmek. Rütbe itibâriyle küçük olanlara şefkatli ol- mak. Kendisine karşı yapılan hatâ ve kusurlara tahammül edip, öfkele­nince sabretmek, her an Allahü teâlâyı hatırlamak. Zenginlere karşı ve- karlı olmak. Cenâb-ı Hak tan gelen her şeye rızâ göstermektir.

Mısır ın büyük velîlerinden, Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi Ziyâeddîn Ha­lîl Cündî (rahmetullahi teâlâ aleyh) lüzumsuz işlerle uğraşmaz, ibâdet ve ilimden başka şeyle meşgûl olmazdı. Yirmi sene Kâhire de kaldı. Çok meşhûr olan Nil Nehri ve kıyısını görmek için gittiği görülmedi. Müderris­lik yaptığı sıralarda, bir gün hocası Abdullah Menûfî nin ziyâretine gitti. Evinde bulamadı. Evin helâsında bir ârıza olduğunu, tâmir için işçi ara­maya gittiğini söylediler. O da tereddüd etmeden; Ona en münâsip işçi benim. deyip, helâyı temizlemeye başladı. Çevredeki insanlar başına toplanıp, böyle namlı ve şanlı bir kimsenin helâ temizliği yapmasını hay­retle seyrediyorlardı. Bu sırada Abdullah Menûfî hazretleri geldi. Onu gördü. Çevredekilere; Bu kim diye sordu. Onlar da; Halîl! diye cevap verdiler. O zaman, Mısır ın en büyük beş evliyâsından beşincisi olduğu bildirilen Abdullah Menûfî hazretleri, öyle bir duâ etti ki, Halîl Cündî, bu duânın bereketiyle bir anda pek yüksek derecelere kavuştu. Allahü teâlâ ömrüne bereket ihsân etti ve İslâm dînine çok hizmetleri oldu.

Büyük velîlerden Seyyid Ahmed Rıfâî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bir gün etrafına toplanmış olan yakınlarına; “İçinizde, benim bir ayıbımı, ku­sûrumu görüp de söylemeyen var mıdır Varsa lütfen söyleyiniz.” buyur­dular. Oradakilerden biri; “Efendim, ben sizde bir kusûr görüyorum.” dedi. Bunu işiten Seyyid hazretleri hiç üzülmedi, söyleyeni kınamadı ve; “Ey kardeşim! Lütfen kusûrumu söyleyiniz.” buyurdu. O kimse; “Bizim gibi, size lâyık olmayan kimseleri huzûrunuza kabul buyurmanızdır.” de­yince, başta Ahmed Rıfâî olmak üzere oradakiler ağlamaya başladılar. Bir ara Ahmed Rıfâî; “Hepinizden daha aşağı olduğumu biliyorum ve sizlerin hizmetçinizim.” buyurarak onları tesellî edip, tevâzu gösterdiler.

İbrâhim Bestî isminde bir kimse, Ahmed Rıfâî hazretlerini hiç sev­mezdi. Hakkında uygun olmayan çirkin şeyler söylerdi. Bir gün hakâret dolu bir mektup yazıp, birisiyle gönderdi. Ahmed Rıfâî gelen kimseye, mektubu sesli olarak okumasını söyledi. O kimse, her türlü iftirânın bu­lunduğu bu mektubu okuyunca, Seyyid hazretleri, sükûnetle dinlediler ve; “Doğru söylemiş. Eğer Allahü teâlânın indinde şüpheli bir durumum yoksa, insanların bana ettiği iftirâlara hiç aldırış etmem.” buyurdular ve mektubuna cevap olarak şunları yazdırdılar: “Muhterem İbrâhim Bestî hazretleri, Allahü teâlâ beni dilediği gibi ve istediği yerde yarattı. Sizin doğruluğunuza güveniyorum. Hayır duâlarınızdan beni mahrum bırak­mamanızı ve haklarınızı helâl etmenizi yüksek zâtınızdan istirhâm ediyo­rum.” Bu tevâzu dolu mektubu alan İbrâhim Bestî çok şaşırdı. Yüzünü yerlere sürüp dışarı çıktı gitti. Nereye gittiği ve nerede olduğu bilinemedi.

Bir kimse Ahmed Rıfâî hazretlerini çekemez, onu hep kötüler, aley­hinde konuşurdu. Onun yüksek hallerini inkâr eder, hiçbirini kabûl et­mezdi. Ahmed Rıfâî hazretlerinin talebelerinden kimi görse, önceden ha­zırladığı mektubu eline verip, hocasına götürmesini tenbih ederdi. Ah- med Rıfâî hazretleri de mektubu açınca, “Ey Mülhid, ey bid´atçı, ey zındık… gibi çok çirkin şeylerin yazılı olduğunu görürdü. Mektubu getiren talebesine bir mikdâr para verip, o kimseye götürmesini söyler ve; “Sen benim sevap kazanmama vesîle oluyorsun, cenâb-ı Hak sana hayırlar ihsân etsin, diye söylediğimi bildiriniz.” derdi. Bu kimse, uzun müddet bu şekilde kötü hakâretlerine ve iftirâlarına devâm etti. Sonunda âciz kaldı. Ahmed Rıfâî´nin verdiği bu cevaplardan utanmaya başladı. Yaptığı hare­ketlerden pişman olup, tövbe etti. Özrünü beyân etmek üzere, af dilemek için, Ahmed Rıfâî´nin huzûruna doğru hareket etti. Bulunduğu şehre yaklaşınca başını açtı, üzerinden örtüsünü çıkardı, boynuna da bir yular taktı. Bir kimseye de bu yuları tutup, çeke çeke Seyyid hazretlerinin hu­zûruna götürmesini rica etti. Ahmed Rıfâî onu bu hâlde görünce, “Ey kardeşim! Seni bu hâle getiren nedir ” diye sorunca; “Yaptıklarım.” dedi. Seyyid Ahmed; “Ey kardeşim! Yaptığınız sâdece birer hayırdır.” buyur­dular. O kimse yaptıklarına pişmân olduğunu bildirerek özür diledi. Özrü kabûl edilince, Ahmed Rıfâî´nin sâdık talebelerinden oldu.

Büyük velîlerden Ebû Osman Hîrî (rahmetullahi teâlâ aleyh) öyle mübârek bir zâttı ki, rastladığı iyi veya kötü davranışlar karşısında takın­dığı tavırla muhâtap olduğu kimselere faydalı olur, onların kurtulmasını düşünürdü. Bir gün onu iyi tanımamış ve kabullenememiş olanlardan biri onu yemeğe dâvet etti. Dâveti kabûl ederek gitti. Adam kapıdan ona; “Ey obur! Yiyecek bir şey yok, geri dön!” dedi. Ebû Osman geri dönüp gider­ken tekrar çağırdı ve; “Bir şeyler yiyebilmek için ne kadar ciddî davranı­yorsun. Yiyecek hiçbir şey yok.” dedi. O yine geri döndü. Fakat adam tekrar çağırdı ve; “Köpek var yersen ye, yoksa hemen git.”dedi. Bu hal defâlarca tekrarlanmasına rağmen Ebû Osman hiç incinmedi, hiç kırıl­madı. En sonunda adam onun olgunluğunu, tevâzuunu, kibirden ve kız­maktan uzak olduğunu gördü. Bu halin ancak evliyâda bulunacağı kanâ- atına vardı. Özür dileyip talebesi oldu. “Sen nasıl bir kişisin ki, sana defâ- larca hakâret ettim ve kovdum. Ama sende hiç kırılma ve incinme belirtisi görülmedi.” diye sordu. O da cevap olarak; “Kırk yıldan beri, Allahü teâlâ beni hangi hal içinde bulundurursa bulundursun, hiç hoşnudsuzluk duymadım.” dedi.

Ebû Osman Hîrî hazretleri buyurdular ki: “Tevâzuun kaynağı şunlar­dır: İnsan cehâletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü teâlâya devamlı muhtâc olduğunu hiç aklından çıkarmamak.”

Abdülhay Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin sevdikle­rinden birine yazdığı mektupta buyurdular ki: Kemâl derecesine ulaşan insanların, yükseldikçe tevâzûu ve sûreten kendinden aşağı olanlara karşı davranışlarındaki güzellik artar. Zannolunmasın ki, onun bu tevâ­zûu kadrini ve kıymetini azaltır. Hayır belki daha fazla yükseltir. “Allah için tevâzû edeni Allahü teâlâ yükseltir.” hadîs-i şerîfi bunu ifâde etmek­tedir. Dünyevî ve uhrevî, maddî ve mânevî mertebelere yükselen kim­seler aslâ kendi kulluklarını unutmaz, Allah için, alçak gönüllü olur, Alla- hü teâlânın yarattıklarına sertlikten ve şiddetten kaçınırsa, her iki ci­handa Allahü teâlâ onun derecesini yüceltir. Kibirli olmayı âdet edinenler ve asıl meyvesini unutanların ise, cenâb-ı Hak tarafından gönderilen hâ­diselerle burnu kırılır. Bunlar terbiye ve imtihan kamçılarıyla zelîl olurlar. Hülâsa, benlik, kibir ve büyüklük taslamak insana yaraşmaz. Şeytan bu kadar ibâdeti ile kibir ve benliği yüzünden kovuldu ve lânetlendi. Âdem aleyhisselâm ise zelîl olan topraktan yaratıldığını unutmayarak; “Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve rahmet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz.” diyerek, rahmet-i Hakk´a ilticâ etti. Bu sebepten yeryüzünde emânet-i ilâhiyyeyi yüklendi ve bütün ya­ratılmışlar üzerine mükerrem kılındı, derecesi yükseltildi. Binâenaleyh bütün kibirliler şeytanın oğullarıdır…

Hindistan evliyâsından ve Kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerden Abdullah-ı Dehlevî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Pey­gamber efendimizi son derece severdi. O´nun şerefli ismini duyduğunda, kendinden geçecek gibi olurdu. Bir kere hizmetçisi ona; “Resûlullah´ın sallallahü aleyhi ve sellem manzûru yâni nazar buyurdukları bir zâtsın.” demişti. Bu sözden duyduğu mânevî hazla birden yüzlerinin rengi değişti ve hizmetçinin alnından öpüp; “Ben kim oluyorum ki, Resûlullah efendi­mizin manzûru olayım.” deyip tevâzu gösterdiler.

İran´da yetişen evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi Ahmed Gazâlî (rahmetullahi teâlâ aleyh) çok tevâzu sâhibiydi. Sık sık; “Vâz ve nasîhat husûsunda kendimi ehil görmüyorum. Vâz âlimlerin, ilim nisâbının zekâ­tıdır. Nisâbı olmayan nasıl ve nereden zekât verir Eğri ağacın gölgesi hiç düzgün olur mu ” buyururdu.

Hindistan evliyâsından Ahmed Şeybânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) talebelerinden birisi edeb ve hürmetle duyacağı şekilde ismini söylese hemen gözleri yaşarır ve kendisini aşağılayarak; “Ahmed kim oluyor, o zarardadır.” derdi.

Evliyânın büyüklerinden Ali bin Bendâr Sayrafî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hadîs ilminde sika, güvenilirdi. O evliyâya ve evliyâyı görenlere karşı saygılı ve tevâzu ile davranırdı. Kendisinin görmediği bir velîyi gö­ren biri ile karşılaşsa, hemen yanına yaklaşarak elini öper, ona karşı hürmetkâr davranır, onun önünden gitmezdi. Sebebini soranlara da;

“Onlar birçok velîyi görüp ilim ve feyz aldı, ben ise çokları ile görüş­medim.” derdi.

Şöyle anlatılır: Birgün Ali bin Bendâr, Şeyh Ebû Abdullah Hafîf ile bir köprüye geldiler. İki kişi yanyana bu köprüden geçemezdi. Şeyh Ebû Abdullah ona; “Sen önden yürü!” deyince, Ali bin Bendâr;

“Ne sebeble önden yürüyeyim ” dedi. Şeyh; “Sen Cüneyd-i Bağdâ- dî´yi görmüşsün, ben ise görmedim.” dedi.

Hadîs âlimi ve büyük velî Amr bin Kays el-Mülâî (rahmetullahi teâlâ aleyh) sohbetleri esnâsında sevenlerine ve talebelerine; “Tevâzûnun ba-şı üç şeydir. Karşılaştığınız kimseye önce selâm vermeniz, mecliste yüksek olmayan yere oturmaya râzı olmanız ve Allahü teâlâya ibâdet olarak yapılan işlerle medh edilmeyi ve gösterişi sevmemenizdir.” buyu­rurdu.

Büyük velîlerden ve tâbiînin meşhurlarından Avn bin Abdullah (rah- metullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: Allahü teâlânın beğendiği işleri ya- parken mütevâzî ve alçak gönüllü olunuz.

Hindistan´da yetişen büyük velîlerden Behâeddîn Zekeriyyâ (rahme- tullahi teâlâ aleyh) tevâzu sâhibi, gâyet alçak gönüllü idi. Hiç kız­mazdı. Haddini bilmiyenlerden kendisini üzenler, rahatsız edip sıkıntı ve­renler, hattâ daha da aşırı giderek bağırıp çağıranlar, hakâret edenler olurdu. Bunların hepsine sabreder, hepsini affeder, hepsini hoşgörü ile karşı- lardı. Kendisine kötülük edenlere ve sıkıntı verenlere iyilik ile karşı­lık vermeye çalışırdı. Melek sıfatlı olup, çok yüksek bir velî idi. “Dervişliği seçenler, Allahü teâlâya götüren yolda denenirler, imtihan edilirler. Baş­kalarından gelen sıkıntılara karşı sâkin ve sabırlı olmak yetmez. Aynı zamanda onlara gül demeti sunabilmelidir.” buyururdu.

Tâbiîn tanınmışlarından büyük velî Bekr bin Abdullah Müzenî (rah- metullahi teâlâ aleyh) hac farîzasını yerine getirmek için Mekke´ye gitti. Arafat´ta vakfeye durduğu sırada kendi kendine; “Bunlar arasında ben olmasaydım, Allahü teâlânın hepsini bağışlayacağını ümid ederdim.” dedi.

Yaşlı bir zât görünce, bu benden daha hayırlı, daha iyidir. Çünkü o, yaşça benden büyüktür. Bu sebeple, daha fazla ibâdet yapmıştır. Bir genci gördüğü zaman, ben ondan daha fazla günâh işledim. O ise, yaşı küçük olması sebebiyle, daha az günâh işlemiştir, derdi.

Bekr bin Abdullah el-Müzenî hazretleri buyurdular ki: “Kişi, müslü- man kardeşlerine tevazû etmesiyle, onların hürmet ve saygısını kazanır.”

Büyük velîlerden Bişr-i Hâfî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bir sohbetinde Neden câmide vâz vermiyorsun diye sorduklarında; “Câmide vâz ver- mek için câmi hüviyetli olmak, o işin ehli olmak lâzımdır.” buyurarak te- vâzuda bulundular.

Evliyânın büyüklerinden Ebû Ali Rodbârî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri, “Yükselen ancak tevâzû ile yükselir, alçalan da ancak kibirle alçalır.” buyurdular.

Büyük velîlerden Ebû Hafs Haddâd en-Nişâbûrî (rahmetullahi teâlâ aleyh) şöyle buyurmuştur: “Gönlünde tevâzûun, alçak gönüllülüğün bu­lunmasını isteyen bir kimsenin, sâlihlerin sohbetinde bulunması ve on­lara hizmetten ayrılmaması lâzım gelir.”

“İşlenen kusur ve kabahatlardan ötürü her zaman gönlü kırık olmak lâzımdır.”

Evliyânın meşhurlarından Ebû Nasr Pârisâ (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri görülmemiş bir tevâzua sâhipti. İlmini ve tasavvuftaki üstün hallerini hep gizlerdi. Kendisine bir suâl sorulduğu zaman, kitâba bakalım der, kitaplara bakar sonra cevap verirdi. Kitabı eline alıp açar açmaz, sorulan suâlin cevâbı bulunan yer çıkardı. Bâzan da bir iki sayfa yakını çıkardı.

Şam´da yetişen büyük velîlerden Ebû Süleymân Dârânî (rahme- tullahi teâlâ aleyh) insanlara şefkat, merhâmet ve tevâzu ile dav­ranırdı. Bu hususta da; “Bütün insanlar beni, olduğumdan daha aşağıla­mak, ha- kâret etmek isteseler, bunu yapamazlar. Çünkü, herkesin, hakâ­ret dere- celerinin en aşağısı olarak düşünebileceklerinden daha aşağı ol­duğumu biliyorum.” buyururdu.

Tâbiînin büyüklerinden, hadîs ve fıkıh âlimi Eyyûb-i Sahtiyânî (rah- metullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: “Üstünlük taslamak için yüksel­mek isteyenleri Allahü teâlâ alçaltır. Tevâzu gösterenleri ise yükseltir.”

“Bâzı kimseler yükselmek istediler. Fakat Allahü teâlâ onları alçalttı. Bâzı kimseler de aşağıda bulunmak istediler, fakat Allahü teâlâ onları yükseltti. Bir gün Süfyân-ı Sevrî rahmetullahi aleyh Remle´ye gelmişti. İb­râhim bin Edhem rahmetullahi aleyh ona haber göndererek gelip kendile­riyle konuşmasını istedi. İbrâhim bin Edhem´e; “Sen Süfyân gibi bir zâta gelmesini ve konuşmasını nasıl emredersin ” dediler. O da onlara; “O- nun ne kadar tevâzu sâhibi olduğunu size göstermek istedim.” bu­yurdu ve sonra Süfyân geldi ve onlara hadîs-i şerîfler nakletti.”

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd (rahmetullahi teâlâ aleyh) tevâzunun önemi hakkında şöyle anlattı: “Allahü teâlâ dağlara; “İçinizden birisi üzerinde bir peygamberimle mükâleme edeceğim, konuşacağım.” diye vahyetti. Bunun üzerine bütün dağlar başlarını kaldırıp yükselttiler. Sâdece Tûr-ı Sinâ boyun eğdi, tevâzu gösterdi. Gösterdiği tevâzu sebe­biyle Allahü teâlâ, peygamberi Mûsâ aleyhisselâm ile bu dağ üzerinde konuştu.”

Hindistan velîlerinden ve büyük İslâm âlimi Hâfız Sa´dullah (rahme- tullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin talebelerinden Nüvvâb Han Fîrûz-cenk bir gün hocasına gelerek; “Zamânın âlim ve velîlerinden Seyyid Hasan Resûl-nümâ ismindeki zât, talebelerinden dilediğini, bir defâ Resûlullah efendimizi ziyâret ile şereflendiriyor.” diye arz etti. Bunu din­leyen büyük velî Sa´dullah tebessüm ederek buyurdu ki: “Öyle mi Mâşâallah. Biz de Allahü teâlânın izni ile dilediğimizi iki defâ bu ziyâret ile şereflendiririz. Bu gece Fâtiha-i şerîf okuyunuz. Resûlullah efendimi­zin mübârek rûhâni- yetine teveccüh ediniz, hep O´nu düşünerek öylece uykuya varınız.” Nüvvâb Hân, o gece, bildirilen şekilde yaparak uyudu. Allahü teâlânın bir ihsânı ve hocasının bir kerâmeti olarak rüyâsında iki defâ, Resûlullah efendimizi ayrı ayrı ziyâretle şereflendi. Bundan sonra hocasına olan muhabbet ve bağlılığı daha da arttı.

Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretleri buyururdu ki: “Hocam Hâfız Sa´dul- lah hazretlerinde, tevâzu, alçak gönüllülük ve hilm, yumuşak huy­luluk sıfatları gâlipti. Kendisini pek aşağı ve hiç olarak görürdü. Talebele­rinden birisi bir kimseyi incitecek olsa, kabahati bizzât kendisinde görür, bizzât incinen kimseye gidip; “Bu bizim kusurumuzdur. Affediniz.” diyerek özür dilerdi. Bu husûsa çok ehemmiyet verir, incinmiş kimseye âdetâ yalva- rarak helâllık dilerdi.”

Tâbiînin ve bu devirdeki evliyânın en büyüklerinden Hasan-ı Basrî (rahmetullahi teâlâ aleyh) verâ ve tevâzu sâhibiydi. Tevâzu alâmeti ola­rak sûf (yün) giyerdi. Buyurdular ki: “Bedir Harbine katılmış yetmiş kadar Sahâbiye yetiştim. Bunların sûftan başka bir şey giydiklerini görmedim. Sûf elbise giyen tevâzu için giyerse, Allahü teâlâ onun basîret nûrunu ar­tırır. Riyâ ve büyüklenmek maksadıyla giyerse, mancınıkla Cehennem´e atar.”

Hindistan´da yetişen evliyânın büyüklerinden Hüsâmeddîn Mültânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bir gün, omuzunda seccâdesi ile bir yerden geçiyordu. Bir ara seccâdesi omuzundan düştü. Fakat o bunu farkede- medi. Bunu gören birisi, ikâz etmek maksadıyla, “Şeyh! Şeyh!” diye ses- lendi. O ise, kendisinde şeyhlik sıfatı görmediği için, bu sesin kendisine hitâb ettiğini dahî düşünmemişti. Nihâyet o kimse, koşarak ar­kasından yetişti. “Kaç defâdır size sesleniyorum, duymadınız mı ” dedi. Buna ce- vâben: “Sesinizi duydum. Fakat kendimde şeyhlik sıfatı görme­diğim için cevap vermedim. Kusûra bakmayın. Alâkanız, îkâzınız için te­şekkür ede- rim.” dedi.

Tâbiînin büyüklerinden, Medîne-i münevveredeki yedi büyük âlimden biri Kâsım bin Muhammed (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri çok mütevâzi, alçak gönüllüydü. Bir gün köylünün birisi ona gelip; “Sen mi daha çok biliyorsun, Sâlim bin Abdullah mı ” diye sordu. Ona cevap ola­rak: “Burası Sâlim´in evidir.” deyip başka hiçbir şey konuşmadı. Muham- med bin İshak bunun hakkında: “O benden daha iyi bilir deyip, yalan söy- lemeyi veyahut ben ondan daha iyi bilirim diyerek kendisini üstün gös- termeyi istemedi.” derdi. Halbuki Kâsım bin Muhammed, her ikisinden daha çok âlimdi.

Medîne-i münevverede yaşayan âlim ve velîlerden İmâm-ı Mâlik bin Enes (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri; “Allah için tevâzû edeni, Allahü teâlâ yükseltir.” hadîs-i şerîfini rivâyet etti. Hârûnü´r-Reşîd otur­duğu yüksek yerden indi. Hadîs-i şerîf dinleyen talebe ile berâber oturdu, sonra kitabı okudu. Sonra Hârûnü´r-Reşîd İmâm´a bir katır, bir deve, bir merkeb ve beş yüz altın gönderdi. İmâm altınları alıp, hayvanları geri gönderdi. Resûlullah efendimizin toprak altında bulunduğu bir yerde hay­van üzerinde nasıl gezebilirim.” buyurdu. Hakîkaten Mâlik bin Enes haz­retlerinin Medîne-i münevverede hayvana bindiği görülmemiştir.

İmâm-ı Mâlik hazretleri insanlara hadîs-i şerîf okuttuğu sırada bir ha­dîs-i şerîfi rivâyet edeceği zaman abdest alır, sarığını ve elbisesini giyer, sakalını tarar, iki rekat namaz kılar, güzel kokular sürünür, her hâliyle bedenini süsler, sonra meclisin baş tarafına vakarlı bir şekilde otururdu. Başını önüne eğerdi ve hadîs-i şerîfi okurdu. Ona böyle yapmasının se­bebi sorulunca; “Resûlullah´ın hadîs-i şerîfine saygı göstermek için böyle yapıyorum. Eğer âlimler ilme karşı böyle saygı gösterirlerse, Allahü teâlâ da insanlar yanında onların derecesini yükseltir ve devlet adamlarının kalbinde heybetli ve vakarlı kılar. Ey ilim taleb etmek isteyen kimse! Sen de ilme saygı göster. Kim ilme tevâzû gösterirse, Allahü teâlâ onu yük­seltir. Çünkü kim Allahü teâlâ için tevâzû ederse, Allahü teâlâ onun dere­cesini yükseltir.” buyurdular.

Evliyânın büyüklerinden, kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin yirmi ikincisi olan Muhammed Bâkî-billah (rahmetullahi teâlâ aleyh) çok tevâzu gösterir ve inkisar, kırıklık içinde hâllerini hep ku­surlu görürdü. Bu hâl kendisini o kadar kaplamıştı ki, eğer talebesinden biri bir kusur etse ve bunu işitse; “Bunlar bizim fenâ sıfatlarımızın akisle­ridir. Biz fenâ olunca onlara da akseder onlar ne yapabilirler, ellerinden ne gelir ” buyurarak yüksek bir tevâzu gösterirdi.

Tâbiînin büyüklerinden, adâleti, insâfı ve güzel ahlâkı ile meşhur Ha­lîfe Ömer bin Abdülazîz (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine misâfir geldi. O bir şey yazıyordu. Misâfiri de yanında oturuyordu. Lâmbasının yağı azaldı. Sönecek gibi oldu. Misâfir; Yâ Emir-el-müminîn! Kalkıp lam­baya yağ koyayım mı deyince; Misâfirine iş gördürmek, insanın mü­rüvvetine yakışmaz. buyurdu. O halde hizmetçiyi kaldırayım mı O da olmaz; daha akşamın ilk uykusundadır. Ömer bin Abdülazîz hazretleri kalkıp, lambaya yağ doldurdu. Misâfir bu hâli görünce hayretle: Ama, bu işi kendin yaptın, neden. deyince; Bu işi yapmaya giderken, Ömer dim. Yaptım, bitirdim; yine Ömer im. İnsanların Allah katında hayırlısı tevâzu sâhibi olanlarıdır. buyurdu.

Konya´nın büyük velîlerden Sadreddîn-i Konevî (rahmetullahi teâlâ aleyh) zamânında bir gün büyük bir ilim meclisi kurulmuş ve Konya´nın büyükleri orada toplanmışlardı. Sadreddîn-i Konevî hazretleri de orada bir seccâde zerinde oturuyordu. Mevlânâ içeri girince seccâdeye otur­masını teklif etti. Bunun üzerine Mevlânâ; “Sizin seccâdenize oturursam, kıyâmette bunun hesâbını nasıl verebilirim ” dedi. Sadreddîn-i Konevî hazretleri de; “Senin oturmada fayda görmediğin seccâde bize de yara­maz.” deyip, seccâdeyi oradan kaldırdı. Mevlânâ, Sadreddîn-iKonevî hazretlerinden önce vefât etti. Vasiyeti üzerine, cenâze namazını Sad- reddîn-i Konevî hazretleri kıldırdı.

Hindistan âlim ve velîlerinden Ziyâüddîn Nahşebî (rahmetullahi teâ- lâ aleyh) buyurdular ki: Cihânı, karıncanın gözünden daha küçük gö­ren Muhammed Vâsi buyurdu: Eğer günâhın kokusu olsaydı, hiç kimse benim yanımda oturamazdı.

Tâbiîn devrinin meşhûr âlim ve velîlerinden Zührî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine, Eğer, yaşın bir hayli ilerleyip, ömrünün sonlarında olsaydın, Medîne-i münevvereye yerleşir, Mescid-i Nebevî ye gider, ora- da direklerden birinin yanında oturur, insanlara bir şeyler anlatır ve öğ- retirdin değil mi dediler. Bunun üzerine Zührî; “Oraya gidenin, ger­çek- ten, dünyâya ehemmiyet vermeyip, hareketlerine çok dikkat etmesi ge- rekir. deyip, tevâzu göstermiştir.

Share.

About Author

Leave A Reply