İçki İçmenin Cezası

0

Haram olan içkilerden bahsederken bu konu mufassal bir şekilde izah edilmişti. Fakat cezalardan söz ederken -hızlı bir şekilde- içki iç­menin de cezasından bahsetmek istiyoruz. Böylece bu konu da cezalar arasındaki yerine oturmuş olur.

Her kim sarhoşluk verici birşey içerse -adı ne olursa olsun, hangi maddeden yapılmış olursa olsun- ona hadd cezası uygulanır. İçilen iç­kinin az olması durumu değiştirmez.

Rivayet edildiğine göre bir kişi Hz. Peygamber´e, arpadan ve mızr adı verilen bir içki ile bal´dan yapılan ve eî-bit denilen İçkinin hükmünü sormuş, Hz. Peygamber şöyîe buyurmuştur:

– Bu içki sarhoşluk verici midir

– Evet!

– Her sarhoşluk veren haramdır. Dünyada iken sarhoş edici içki içene ahirette tînet´ul-habâl´den içirmesi aziz ve celil olan Allah üzerine bir taahhüddür.

Bunu duyanlar şöyle dediler:

– Ey Allah´ın Rasûlü! Tînet´ul-Habâî nedir

– Cehennem ehlinin teri ve usâresidir.[1] ,

İçki içmenin cezası kırk sopadır. Bu sopalar seksene kadar artırı­labilir. Seksen sopanın kırkı, içki içmenin cezası, kalanı da tâzir cezasıdır; yani hâkim isterse kırk sopadan ayrı olarak tâzir cezası da verebilir.

Enes b. Mâlik şöyle rivayet etmektedir: ´Allah´ın Rasûlü, şarap içene papuçla ve hurma değnekleriyle kırk defa vururdu´.[2]

İmam (devlet başkanı) kırk sopa haricinde, içki içene tâzir cezası olarak kırk değnek daha vurabilir, eğer bunda bir yarar görürse. Özellikle içki içmek yaygınlaşmışsa, önleyici olması bakımından tâzir cezası olarak kırk sopa daha vurması yerindedir.

İçki içene vurulan kırk değnekten fazlasının tâzir cezası olduğunun delili Ebu Sâsân Hudayn b. Munzir´in rivayet ettiği şu hadîstir: “Ben Medine´de Osman b. Affan´ın yanında iken Velid b. Ukbe onun yanına getirildi. Velid (vali bulunduğu Kûfe´de) sabah namazını iki rekât kıldıktan sonra cemaate dönüp ´Size daha fazla kıldırayım mı ´ diye sormuştu. Kendisi aleyhinde iki kişi şehadet etti. Bu iki şahitten biri Humran´dır; Humran Velid´in şarap içtiğini, öteki şahit de Velid´i kusarken gördüğünü söyledi. Halife bulunan Osman ´O şarap içmedikçe kusmaz- dedi. Akabinde ´Ey Ali! Kalk ona celde vur´ dedi. Ali de ´Kalk ey Hasan! Ona sen celde vur´ dedi. Bunun üzerine Hasan da (ona öfkelenmişcesine) ´Hilafetin serinlik, afiyet ve iyiliklerine nail olan, onun sıcaklık, şiddet ve kötülüklerini de üzerine alsın´ meselini söyledi (yani bu değnek vurma vazifesini, bizzat Osman yahut onun en yakın akrabalarından biri üzerine alsın demek istedi). Sonra ´Ey Abdullah b. Cafer! Kalk onu sen kamçıla1 dedi. O da kalktı ve Velid´i kamçıladı. Ali de kamçı adedini sayıyordu. Nihayet sayı kırka ulaşınca, Ali ´Dur´ dedi ve sonra ´Peygamber 40 değnek vurdu. Ebubekir de 40 değnek vurdu. Ömer ise 80 değnek vurdu. Bu sayıların hepsi de sünnettir. Fakat şu 40 adedi bana en sevimli olanıdır´ sözlerini de ilave etti”.[3]

Böylelikle 40 adediyle iktifa etti. Çünkü bu miktarı Hz. Peygamber tatbik etmişti. Ukubat babından en ihtiyatlı olanı da budur. Nitekim kişiye cezasını hakettiğinden fazla ceza vermek zulüm olur.

İçki İçmenin Sabit Olması ve Cezanın Uygulanması

İçki içmek, iki şeyle sabit olur:

1. Delil ile (iki adil müslümanm şehadetiyle) sabit olur.

2. İçki içen kişinin, içki içtiğini itiraf etmesiyle sabit olur.

Yani bir kişi içki içtiğini itiraf ederse veya iki adil müslüman o ki­şinin içki içtiğine şehadet ederlerse, o kişinin içki içtiği sabit olur ve içki içme cezası tatbik edilir. Kişinin kusmasıyla veya ağzının içki kokmasıyla ceza uygulanmaz. Çünkü kişi bilmeyerek içmiş olabilir veya ona zorla içirilmiş olabilir. Şüphe olduğunda hadd düşer.

Muhaddirât (Uyuşturucular) Tahdir´in Mânâsı

Takdir, tembellikten, ağırlıktan ve fûtu retten ötürü aklın ve fikrin dengesinin bozulmasıdır. İşte akılda bu durumu meydana getiren -afyon, eroin, benç ve benzeri gibi- maddelerin tümü uyuşturucudur.

Uyuşturucu Maddelerin Hükmü

Uyuşturucu maddeler ne şekilde alınırsa alınsın -iğne ile, ağız yo­luyla veya başka bir yolla- haramdır. Çünkü uyuşturucu maddeler akla ve bedene zarar vermektedir.

Ümmü Seleme şöyle rivayet etmektedir: ´Rasûlullah (s.a), sarhoşluk ve dalgınlık veren herşeyi (yemekten ve içmekten) nehyetti[4].

Uyuşturucu Madde Kullanmanın Cezası

Uyuşturucu madde kullanan kişiye tâzir cezası verilir. Bu ceza, kul­lanılan madde, çeşidi ve şiddeti açısından hâkim tarafından araştırıldık­tan sonra adil bir şekilde tatbik edilir. Bu ceza hapis, dayak, kulak çekmek oiabiiir. Ancak tâzir cezası, şer´an tesbit ve tayin edilmiş ceza­ların en azından fazla olmamalıdır.

Uyuşturucu maddeler konusu, haram olan içkilerden bahsederken izah edilmişti. Bu nedenle burada kısaca değinmekle yetiniyoruz. Allah bize hakikati nasip etsin.

——————————————————————————–

[1] Müslim/2001-2002

[2] Müslim/1706

[3] Müslim/1707

[4] Ebu Dâvud/3686

Share.

About Author

Leave A Reply