Sahabe ve Tabiinin Fetvaları Medine Ehlinin Ameli

0

91-Sahabe Fetvaları Ve Onlar Hakkındaki Sözler

Etrafında münakaşa cereyan eden mes´elelerden biri de Saha­benin fetvaları mes´elesidir. Hadîs ehli ve re´yciler onları delil ola­rak almağa meyyaldiler. Çünkü ittiba´, ibtida´dan evlâdır. Yâni baş­kasına uymak, yeni bir bid´at çıkarmaktan daha iyidir. Keza onlar Peygamber´in ashabıdırlar, onlann re´yi savaba yakındır. Dîni an­lamda, onların mevkii yüksektir. Onlar arkalarına düşülecek, izle­rinden gidilecek rehberlerdir. Fukâhâmn ekserisi onların re´ylerin-den almıştır. Ebû Hanîfe´nin şöyle dediği rivayet olunur: «Allah´­ın Kitabında ve Peygamber´in Sünnetinde bulamazsam, o zaman Ashâbdan dilediğimin kavlini alır, dilediğimin kavlini terkederim. Sonra onların kavlinin dışına çıkıp başkalarının kavline bakmam, îş, İbrahim Nahaî, Şa*bî, Hasan Basri, îbn-i Şîrîn ve Said b. Mü-sey´e gelince; onlar, nasıl içtihad ettilerse ben de öylece içtihad ederim.» Ehl-i re´y*11 imamı olan Ebû Hanîfe Ashabın re´y ve ak-vâli hakkında böyle deyince, şüphesiz ki, başkalarına onların fet­valarının tesiri daha çok olacak ve onların sözlerini daha fazla alacaklardır, Allah cümlesinden razı olsun.

Bu sırada sahabe fetvalarından rivayet olunan o kadar büyük bîr yekûn tutuyordu ki, fukâhâmn aklı onlarla doldu. Onlann ışığı altında içtihadlannı yaptılar, onların içtihadlannı tercih ettiler. Onlann yolundan yürüdüler. Onlann tesiri altında kaldılar. Onla­nn re´ylerine hürmet ettiler. Kitap ve Sünnet olmıyan hususta onlara itimat ettiler. Ashab bir re´yde karar kılıp ittifak ettilerse onlardan sonra gelen müctehidlerin onu kabul etmeleri gerekli ol­muştur. Ashab´dan biri bir re´y ortaya atar da ona muhalefet eden bulunmazsa fukahânın ekserisi o re´yi kabul eder. Onlar aralarında ihtilâf ettilerse, müctehidlerin çoğu kendi temayüllerine uygun olan re´yi seçmişlerdir ve böylelikle yine ashabın re´yleri dairesi dışına çıkmamış oluyorlar. Tabiîn ve müctehitler devrinde fukahâ hep bu asıl üzere yürüdüler, böyle yaptılar. Çünkü onlar bili­yordu ki: Kur´ân-ı Kerim Hz. Peygamber´ e Ashabın gözü önünde nazil oldu. Onlar bu re´ylerini mutlaka Peygamber´den almışlardır. Peygamber´e nisbet olunan bir emirde kimsenin içtihada hakkı yoktur. Onların bu re´yleri mücerred fıkhı içtihad değildir, belki içtihattan ziyade Peygamberin Sünnetine yakındır.

Sonra Ashaba uymak şu itibarla da lâzımdır. Onlar yeryüzüne islâm nurunu saçan yıldızlardır. Onlar hidayet yoluna ışık tutarlar.

92- Ashaba Îttîbâın Lüzumu

Ebû Hanîfe işte böyle bir devirde yetişti. Re´y üstadlarından ve bâzı Hadîs erbabından ders aldı. Devrinin fukahâsınuı hepsin­den istifade etti. Tabiîdir ki, bunların hepsinin onun üzerinde te­siri oldu. Onların re´ylerini ileri tuttu. Ondan sonra gelen Şâfiî.nin şöyle dediği rivayet olunuyor; «Onların re´yleri bizim için kendi re´ylerimizden daha hayırlıdır.».[1] Yine îlâm´ul Muvakkiîn şu­nu kaydeder: «Şafiî Risâle-i Kadîmesi´nden dedi ki… Onlar her ilimde, içtihatta, takvada, akılda ve her şeyde bize üstündürler. Onların re´yleri bizim için kendi re´ylerimizden daha kıymetli­dir.»[2]

Yine Ibn-i El-Kayyim ondan şunu nakleder: «İlim tabaka ta­bakadır: Birincisi; Kitap ve Sünnettir, ikincisi; Kitap ve Sünnette bulunmıyan hususlarda icmâdır. Üçncüsü; muhalifi bulunmamak şartiyle Sahabenin kavlidir. Dördüncüsü; Sahabenin ihtilâfı, be­şincisi de Kıyastır.[3]

Yukarıda da işaret ettiğimiz veçhile Ashabın re´y ve içtihadları Ebû Hanîfe´nin içtihadında büyük ve mühim yer alır. Onun usulünden bahsederken bunu etraflıca anlatacağız.

Tabiîlerin mezhebine gelince: Hadîs fukahası onların kaville­rini kıyasa tercih ederlerdi. Ebû Hanîfe ise: Onlar nasıl içtihad et­tilerse ben de öylece içtihad ederim, derd;.

93- Ehl-I Medine´nin Ameli Hüccet Mi

Şimdi. İmam Mâlik´in ortaya attığı ve gayet sıkı bir surette sarıldığı bir mes´eleye geliyoruz. O da ehl-i Medine´nin ameli mes´eleşidir. îmam Mâlik bunu delil olarak aldı. Çünkü Müslümanlar, hicret merkezi olan Medine halkına tâbi olmuştur. Kur´ân-ı Ke-rîm´in nüzulü orada devam etmiş ve tamam olmuştur. îmam Mâ-lik´in Leys´e yazdığı mektupta ve onun cevabında bu böylece mez­kûrdur. Bu asrın fukahası arasında bu mes´ele hakkında büyük münakaşalar cereyan etmiştir. îbn-i Kayyim diyor ki: îmam Mâlik´-in Medine halkının amelini delil olarak alması, başkalarını da bu­nu almağa mecbur etmez. Bu, muhalefet edilmesi kabil olmıyan dînî bir delil de değildir. Belki bu onun ihtiyarıdır.

Ilâm´ul-Muvakkiînde diyor ki: Harun Reşid halka Mâliki mez­hebini kabul ettirmek istediği zaman, bizzat Mâlik mezhebini ka­bul ettirmek istediği zaman, bizzat Mâlik Harun Reşid´i bundan menetmişti. Ve şöyle demiştir: «Resûlullah´ın ashabı çeşitli yerlere dağıldılar. Her birinde diğerlerinde bulunmayan ilim vardır.»

94- Mâlikin Görüşü

îmam Mâlik´e göre, Medine halkının ameli herkesçe kabulü lâzım gelen umumî bir delil olarak ortaya sürülmediğini göster­mektedir. Yoksa herkese bunu kabul ettirmeğe mâni olmazdı. O, kendisi bunu ihtiyar ve kabul etmiştir. Ne Muvattâ´da ne de diğer eserlerinde Medine halkının amelinden başkasiyle amel etmek caiz olmaz demiştir.. O, böyle bir şey söylememiştir. O, sadece Medine halkının ameli böyledir diyor ve bu mücerred bir haber kabilin-dendir başkasını izlam etmez. îmam Mâlik 40 kadar mes´elede Medine halkının icmâmı iddia eder. Bunlar üç nevidir: 1- Medî-ne halkına başkalarının muhalefet ettikleri bilinmiyenler, 2- Medine halkına; başkalarının muhalefet ettikleri mes´eleler, 3- Bizzat Medine halkı aralarında ihtilâfa düştükleri mes´eleler. îmam Mâlik hiçbir zaman bunlar, hilafı caiz olmıyan icmâ-ı ümmet kabi-lindendirler dememiştir.[4] Birinci kısmı Haber-i vâhîdden ileri tutmuştur. Bu da içtihat kabil olmıyan ve nakle dayanan umur­dandır.

——————————————————————————–

[1] İbn-i El-Kayyim, Cevzî, İlâm´ul-Muvakkiîn, c.II, S. 143

[2] İbn-i El-Kayyim Cevzî, İlâm´ul-Muvakkiîn, c. II, s. 191.

[3] Aynı eser c. II, s. 379.

[4] İbn-i Kayyim devzî, llam´ul Muvakiîn, c. II, s. 297.

Share.

About Author

Leave A Reply