Allah´ın Peygamberi Hud, Arap´tı

0

Hud, ibrahim peygamberden daha önce gelmiştir. Ad kavmine mensuptu. Ad kavmi, Arap olup Ahkaf denen yerde yaşardı. Ço­ğunlukla büyük sütunlu çadırlarda yaşarlardı. İbn Kesir´in anlat­tığına göre, Hud peygamber, Arapça´yı ilk konuşan kimsedir. Vehb bin Münebbih´in ifadesine göre ilk Arapça´yı konuşan kişi, Hud´un babasıdır. Başka tarihçilere göre ise, Arapça´yı ilk konu­şan kişi, Nuh peygamberdir. İsmail peygamberden Önceki Arap-lar´a Arab-ı Aride denir. Bunlar bir çok kabilelerden müteşekkil­dir. Örneğin Ad, Semud, Cürhüm ve diğer kabileler bunlardandır. İsmail peygamberin çocuklarına gelince, bunlara Arab-ı Müs-ta´rebe denir.

Anlatıldığına göre, Nuh peygamberden^sonraki ilk peygamber, Hud (as)´dır. Cenab-1 Allah´ın bildirdiğine göre o, kavmine hitapta bulunarak şu işaretleri vermiştir: “Allah´ın sizi Nuh kavminin yerine getirdiğini ve yaratılışta da onlardan üstün kıldığını hatır­layın. Başarıya erişebilmeniz için Allah´ın nimetlerini anın. De­diler ki: “Bize yalnız Allah´a kulluk etmemizi, atalarımızın tap­tıklarını bırakmamızı söylemek için mi geldin Eğer doğrulardan isen, haydi bizi tehdit ettiğin azaba uğrat” (A´raf: 69- 70)

Bu ayette görüldüğü üzere, Nuh peygamberden sonra Hud pey­gamber gelmiştir. Hud kavmi, Nuh kavminin yerine yerleşmiştir. Sonra başka bir yönden şuna da işaret ediliyor: Nuh kavmi, Arap topraklarında yaşamışlardır. Kendilerinden sonra gelen Hud kavmi de aynı yerlerde yaşamışlardır. Doğrusunu Allah bilir.

Yine yukarıdaki ayette, Ad kavminin Arap kabileleri içinde en güçlü, en cesaretli, fakat en gururlu bir kabile olduğu ifade edil­mektedir. Nitekim onlar hakkında Cenab-ı Allah şöyle buyur­muştur: “Ad (kavmi) yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladı­lar ve: ´Bizden daha kuvvetli kim var ´ dediler. Onları yaratan Al­lah´ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi Bi­zim ayetlerimizi de kasden inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde, üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha büyük kepaze(lik)tir. Ve onlara hiç yardım edilmez .” (Fussilet: 15-16) Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, Hud peygamberin kendi kavmi ile en güzel bir şekilde tartıştığını; kavminin ise ona şiddet ve taşkınlıkla karşılıkta bulunduklarını görmekteyiz. Nihayet Cenab-ı Allah onları şiddetli bir kasırgayla helak etti.

Share.

About Author

Leave A Reply