Brahmanlar´ın Kitapları

0

Biruni´nin ifadelerinin gösterdiği gibi, Brahmanlar´ın kitapları vardır. Bilinen en eski kitapları “Veda”dır. Tarihçiler bu kitabın hangi yüzyıla ait olduğunu kesin olarak tespit edememişlerdir. Ancak büyük bir tahmine göre bu kitap M.Ö. 15. yüzyılda mevcutmuş ve Ari ırkına mensup fatihlerle beraber varmış. Çünkü bu ki­tap onların dinlerinin aslını teşkil etmekteymiş.

“Veda” kitabı bir tür şiirler manzumesidir. Onlara göre insanla­rın sözleri ona denk ve benzer olamaz. Brahmanlar´ın çoğunluğu şöyle derler: “İnsanlar, ´Veda´ kitabının benzerini ortaya koymak­tan acizdirler.” Binini, Brahmanlar´m havas tabakasımn şöyle de­diklerini nakleder: Biz her ne kadar bu kitabın bir benzerim orta­ya koyma gücüne sahip isek de bu, yasaklanmıştır. Böyle bir şeyi yapmamız haram kılınmıştır.

Biruni, onların “Veda” kitabının benzerini ortaya koymaktan men ediliş yönünü açıklamamıştır. Bu yasaklama, haram kılma manasmdaki bir yasaklamadır. Yani Brahmanlar bu kitabın bir benzerini ortaya koymaya muktedir oldukları halde, bunu yap­maktan menedilmişlerdir. Yoksa bu menediliş, onları bu kitabın bir benzerini ortaya koyma işinden vazgeçirme anlamında mıdır

Biruni, sözü edilen yasaklamanın bu iki cihetten hangisine yö­nelik olduğunu bize açıklamamıştır. Eğer birinci ihtimali kasdetmisse -ki bu haramlık anlamındaki bir menediştir- bu, kitabın bir benzerini ortaya koymanın imkansızlığını gerektirmez. Şu halde men edilen Brahmanlar´dan bazıları bu emre karşı gelip, söz ko­nusu kitabın bir benzerini ortaya koyabilir, ya da ona ilaveler ya­pabilir. Çünkü insanların hepsi emre muhalefet hususunda ma­sum değildirler. Bu kitabın bir benzerini ortaya koymamn imkan dahilinde olduğuna inanan bir Brahman yoktur. Bu nedenle ya­saklamanın, inançlarına göre onları bu işi yapmaktan caydırmak anlamında olduğu görüşünü tercih ediyoruz ve kitaplarına bu ka-darlık işarette bulunmakla yetiniyoruz. –

Share.

About Author

Leave A Reply