Mazdekizm

0

Şimdi de tahripçi bir mezhebe geliyoruz. Bu mezhep, insanlar arasındaki birlik bağlarını ve fazilet ilişkilerini kökünden çöker­ten ve İran´da yayılmış olan Mazdekçilik mezhebidir. Bunun te­mel görüşü, kadınları toplumun ortak malı sayması, dolayısıyla evlilik bağlarını ortadan kaldırmasıdır. Bu mezhebe göre evlen­mek ve aile bağlarım kurmak diye bir şey yoktur. Kadınları bir eş­yadan ibaret gören bu inanca göre, herkes neseplere ve soylara, gelecek olan çocuklara aldırış etmeksizin ve herhangi bir kayda bağlı kalmaksızın dilediği kadınla çiftleşebilir. Bunlara göre mül­kiyet dokunulmazlığı da yoktur. Herhangi bir yasaya bağlı kal­maksızın mal ve mülk herkese mubahtır. İsteyen, dilediği maldan yararlanabilir. Kadınları ve malları herhangi bir kimseye mülk olarak bağlayacak bir kayıt mevcut değildir.

Özetle bu mezhep, bütün kayıt ve bağlardan sıyrılmayı hedef­ler. İnsanları, çölde veya ormandaki yularsız hayvanlara benzet­mişlerdir. Ancak güçlü kimselerin çizdikleri sınırı aşamazlar.

Bu mezhebin dayandığı esas, bir vehimden ibarettir. Bunlara göre kin ve düşmanlıklar, ancak evlilik ve benzeri bağlarla kadın­ları eş olarak nikah altında tutmaktan ve mülkiyet nedeniyle mallan toplamaktan doğmaktadır. Bu gibi kayıtlar ortadan kalkınca; insanlar barış ve esenliğe kavuşacak, birbirlerine asla düşman ol­mayacaklardır! Bunlar, insanları tıpkı hayvanlar gibi değerlendir­mişlerdir. Erkekle dişiyi birbirine bağlayan bağlar ve mülkiyet or­tadan kalksa bile aynı cins ve soydan gelen hayvanlar arasındaki karşılıklı kuvvet ve canavarlık gücü, yine varlığını koruyacaktır. Herşeye rağmen bu mezhep İran´da yayılmış, soy ve nesepler birbirine karışmıştır. Kisralar´ın bazısı da bu mezhebe intisap et­mişler ve bu Kisralar´ın egemenlikleri süresince İran´da hakimiye­tini devam etirmişti. Bu mezhep, Peygamber (sav) efendimizin bi´setinden az öncesine kadar varlığım devam ettirmiş; daha sonra ortadan kalkmıştı. –

Share.

About Author

Leave A Reply